АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. S-M-N-теорема, приклади її використання
 3. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 4. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 5. Б) Основні властивості операцій над множинами
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 8. Баланс часу зміни та коефіцієнт використання часу зміни
 9. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 10. Бюджетна система України: основні характеристики
 11. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 12. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.

На собівартість сільськогосподарської продукції суттєво впливають параметри технічного стану машин: потужність двигуна; питома витрата палива; тягове зусилля на всіх передачах; витрата картерного масла; тиск у гідравлічній системі тощо.

Якість і своєчасність виконання регламентованих робіт з технічного обслуговування сприяє підтримуванню на високому рівні працездатності і надійності машин. Рівень працездатності і надійності машин в значній мірі забезпечують значення техніко-економічних показників роботи машино-тракторного парку (продуктивність агрегату, коефіцієнт його планового використання, коефіцієнт використання часу зміни, експлуатаційної надійності машини (агрегату), надійності технологічного обслуговування, енергоємності процесу, енергонасиченості, металоємкості).

Техніко-економічні показники використовуються для проведення експлуатаційних розрахунків, планування роботи машино-тракторного парку, аналізу використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, а також для розрахунку економічної ефективності нових машин.

Забезпечення роботоздатності, надійності та довговічності машин вимагає не лише обґрунтованих заходів, а й створення належних умов для їх виконання. У зв'язку, з цим у кожному господарстві повинен бути вирішений цілий комплекс інженерно-технічних та організаційних заходів як, для ефективного використання МТП, так і для забезпечення якісної, надійної і тривалої роботи машин.

Основними з таких заходів є:

– створення в господарствах сучасної високоефективної інженерно-технічної служби, або включення МТП в інженерно-технічну службу міжгосподарського об'єднання;

– створення як у господарстві, так і в зоні його діяльності розгалуженої мережі малих підприємств з технічного обслуговування і ремонту машин та їх складових частин;

– постійна і безперервна підготовка кадрів для ремонтно-обслуговуючого виробництва;

– створення в господарствах, підрозділах та міжгосподарських об'єднаннях і підприємствах сучасної ремонтно-обслуговуючої бази;

– впровадження в господарствах системи технічного обслуговуванням ремонту машин, яка відповідала б умовам і можливостям господарства;

– обґрунтований розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт між власною інженерно-технічною службою та міжгосподарськими підприємствами;– вибір і впровадження організаційних форм виконання: ремонтно-обслуговуючих робіт та матеріального забезпечення;

– розробка та впровадження стимулюючої системи оплати праці для всіх учасників ремонтно-обслуговуючого виробництва;

– забезпечення виконавців необхідною нормативно-технічною документацією.

Необхідною умовою ефективного використання МТП є комплексний підхід до вирішення наведених питань. Він полягає у тому, що ігнорування чи необґрунтоване і неправильне вирішення хоча б одного з них різко знижує результативність діяльності всієї інженерно-технічної служби господарства. Так, при найкращому вирішенні в господарстві всіх вказаних питань, але відсутності відповідної ремонтно-обслуговуючої бази усі затрати матеріалів, коштів, енергії спеціалістів і виконавців не дадуть очікуваної віддачі. Теж саме можна сказати про упущення у вирішенні кадрових та інших питань.

Контрольні питання.

1. Дати визначення «технічне обслуговування» та «технічне діагностування».

2. Які існують основні терміни?

3. Охарактеризувати технічні терміни: роботоздатність та нероботоздатний стан.

4. Дати характеристику справного і несправного стану машини.

5. Як впливають параметри технічного стану машин і обладнання на собівартість сільськогосподарської продукції ?

6. Охарактеризувати вплив технічного обслуговування на працездатність і надійність машин.

7. Як впливає рівень працездатності і надійності на техніко-економічні показники роботи МТП?

8. Суть поняття «роботоздатність і надійність машин».

9. Назвати показники надійності.

10. Якими параметрами (факторами) оцінюються технічні, технологічні й економічні показники якості?

11. Суть понять «ресурс» і «залишковий ресурс».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)