АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прогнозування із застосуванням заздалегідь розрахованих допустимих значень параметрів

Читайте также:
 1. Авторегресійні моделі прогнозування
 2. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 3. Вплив величини напруги і параметрів ланцюга на перехідний процес
 4. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
 5. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проходки
 6. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 7. Екстраполяція трендів як один із методів прогнозування рівнів соціально-економічних явищ
 8. Загальні відомості про допустимі зміни параметрів технічного стану складальних одиниць машин
 9. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ
 10. Застосування базових таблиць для прогнозування залишкового ресурсу
 11. Застосування номограм для прогнозування
 12. Знаходження прогнозних значень змінних

Метод прогнозування строків ремонту тракторів, оснований на застосуванні заздалегідь розрахованих допустимих значень параметрів, розроблено науковцями ГОСНИТИ. Вінполягає у порівнянні одержаного при діагностуванні значення параметра з допустимими, що містяться у відповідних довідкових таблицях.

Застосовують два допустимих значення: Д1 та Д2, причому обидва розраховані окремо для наробітку від початку експлуатації або від останнього ремонту до 3000 та більше мотогодин. Таким чином, більшість довідкових таблиць має 4 допустимих значення параметра: Д1та Д2 при tп <3000 та Д1, і Д2 при tп >3000.

Допустиме значення Д1 відповідає оптимальному залишковому ресурсу від 100 до 150 мотогодин, а Д2— залишковому ресурсу від 400 до 600 мотогодин. Отже, при застосуванні цього методу підраховувати залишковий ресурс не потрібно. Треба лише порівняти виміряне значення параметра Пі з допустимими значеннями і прийняти рішення

про подовження ресурсу чи про відправку трактора на капітальний ремонт.

Залежно від результатів порівняння рекомендується приймати такі рішення.

Якщо Пі виходить за межі Д1, але трактор готують до тривалої експлуатації при виконанні відповідальних робіт,

то складова частина його підлягає негайному ремонту; якщо ж трактор використовується на другорядних роботах, то він може ще відпрацювати до 50 мотогодин, а потім повинен ремонтуватись; коли Пі не виходить за межі Д1 але перевищує значення Д2, то складова частина підлягає ремонту через 100—150 мотогодин при умові, що в цей час не проводяться напружені польові роботи; в іншому разі складову частину треба відремонтувати негайно.

У випадку, якщо Пі не виходить за межі Д2, але наробіток складової частини виходить за межі міжконтрольного (наприклад, за межі 960 мотогодин); в цьому випадку складова частина повинна бути відремонтована через 400— 600 мотогодин.

Якщо Піне виходить за межі Д2, а наробіток від останньої перевірки не перевищує міжконтрольного, то складова частина може працювати до наступного планового діагностування. Повнокомплектний трактор направляють у капітальний ремонт, якщо необхідно ремонтувати не менше трьох складових частин, в тому числі двигун та коробку передач або двигун та ведучий міст. Тому ресурсне діагностування починають саме з цих складових частин. Якщо за результатами діагностування агрегат або трактор підлягають капітальному ремонту, то дальшу перевірку припиняють.Описаний метод значно спрощує ресурсне діагностування. Однак точність його не дуже висока тому, що допустимі значення Д1 та Д2 не враховують фактичного доремонтного наробітку, а грунтуються на його середніх значеннях.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)