АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технічне обслуговування засобів для роздачі нафтопродуктів

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 3. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 7. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 8. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 9. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 10. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 11. Визначення місця зіткнення за кінцевим розташування транспортних засобів
 12. Визначення місця зіткнення по слідам транспортних засобів

При ЩТО контролюють стан всього обладнання нафтоскладу чи поста заправки.

Зовнішнім оглядом перевіряють герметичність з'єднань заправного обладнання, резервуарів і магістральних трубопроводів, оцінюють технічний стан заправних засобів.

Основну увагу звертають на кріплення агрегатів, вузлів і контрольно-вимірювальних приладів, наявність і справність державних клейм і пломб на лічильних пристроях паливо- та оливороздавальних колонок, заземлення, заглушок, клапанів, водогрязезливних пробок, герметичність усіх з'єднань,сальникових ущільнень, швів резервуарів. Підтікання нафтопродуктів негайно усувають.

Під час роботи колонок ї приймально-роздавальних стояків заправник стежить за правильністю показань разового і сумарного лічильників, за роботою всіх агрегатів і механізмів, у тому числі дистанційного керування.

Після тривалої перерви в насоси колонок і приймально-роздавальних стояків паливо заливають через спеціальні отвори. Миють зовнішнє облицювання, протирають скло циферблатів і циліндрів, внутрішні агрегати паливороздавальних колонок. Оливні забруднення видаляють м'якою ганчіркою, змоченою неетильованим бензином. ЩТО виконують працівники нафтоскладів і заправних постів.

Періодичне технічне обслуговування проводять з метою зниження інтенсивності спрацювання деталей і запобігання виходу з ладу заправного обладнання.

ТО-1.Виконують роботи ЩТО і, крім того, промивають фільтрувальні елементи паливо- і оливороздавальних колонок, приймально-роздавальних стояків, мотопомп та іншого обладнання. В разі необхідності замінюють ущільнювальні манжети, сальникову набивку, промивають і замінюють мастило в підшипникових вузлах, перевіряють стан кріплення каркаса і основ, з'єднувальної арматури заземлення, виявляють і усувають вм'ятини, тріщини, пошкодження фарбування облицювань, оглядають резервуари, кришки

горловини; перевіряють цілісність прокладки і щільність її прилягання до фланця по всьому колу, дихальний клапан, цілісність сітки і пружин, при необхідності очищають і протирають робочі поверхні клапанів.

Фільтри паливо- та оливороздавальних колонок і приймально-роздавального обладнання розбирають, сітку і нетканий матеріал промивають у гасі.

У насоса колонки і приймально-роздавального стояка перевіряють подачу і тиск, а також ступінь нагрівання корпуса. В електродвигуні очищають і змащують підшипники, в гідравлічній системі перевіряють роботу клапанів та їх герметичність, а також роботу газовідокремлювача, лічильника рідини і лічильного механізму. При потребі регулюють з наступним пред'явленням їх держповерителю (у випадку знімання пломб). Роботи з ТО-1 заправного обладнання нафтоскладів виконує слюсар-механік виїзної бригади пункту технічного обслуговування, який має відповідний допуск.ТО-2виконують перед початком весняно-літнього та осінньо-зимового періодів експлуатації. Крім операції ТО-1, додатково замінюють мастило за схемою, наведеною у заводській інструкції з монтажу та експлуатації, регулюють клапани і тарують лічильники рідини, перевіряють пломбування вимірювальних пристроїв, а також опір заземлення контура енергетичного обладнання і кабелів, засоби вогнегасіння, охорони праці, фарбують обладнання.

 

Таблиця 42 Трудомісткість технічного обслуговування заправного обладнання люд-год

 

Обладнання ТО-1 ТО-2
Паливороздавальна колонка    
КЭР-40-05, КЭР-50-0,5 4,0 5,3
КЭР-40-1, КЭР-50-1 4,5 5,8
Приймально-роздавальний стояк 4,6 5,8
03-2452, 03-9721 5,2 6,4
Оливороздавальна колонка 367М, 3155 3,0 3,8
Мотопомпи МПГ-10, МПГ-103 4,0 5,3
Механізовані заправні агрегати типу МЗ :    
: 03-1926, 03-4795, 03-3607    
03-1362И, 03-1401К 4,3 5,6
Резервуари з арматурою місткістю, м3:    
4,9 9.9
5,0 10,0
5,5 10,5
5,7 10,7
           

У процесі технічного обслуговування усувають окремі несправності.

‡агрузка...

Обсяг робіт ПТО складається з робіт планового технічного обслуговування і за заявками господарств. Щодо планового технічного обслуговування, то його обсяг залежить від кількості заправного обладнання в господарствах району, періодичності його технічного обслуговування і затрат праці.

Приблизна трудомісткість періодичного технічного обслуговування заправного обладнання нафтоскладів наведена в таблиці 42

 

Контрольні питання

1. Основні завдання служби нафтогосподарств сільськогосподарських підприємств.

2. Перелік типового обладнання нафтосховищ.

3. Шляхи економічного витрачання паливо-мастильних матеріалів.

4. Контроль якості нафтопродуктів.

5. Організація заправки машин.

6. Операції ТО-1 при обслуговування резервуарів.

7. Операції ТО-2 при обслуговування резервуарів.

8. Вимоги пожежної безпеки при обслуговування резервуарів.

9. Вимоги охорони праці при обслуговуванні резервуарів і засобів для роздачі нафтопродуктів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)