АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приймально-здавальний акт №

Читайте также:
  1. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
  2. Захисні міри при непрямому дотику (у аварійному режимі роботи електричних установок)
  3. Здавання машин на технічне обслуговування (ремонт)
  4. Лекція 8. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Основи електробезпеки
  5. Характеристика нормативних документів щодо елекробезпеки

(на капітальний ремонт трактора, комбайна, автомобіля, двигуна, агрегата, вузла).

від«____» _____________________ _________р.

Даний акт складений представником ____________________________________

(найменування)

____________________________________________________________________

господарства, посада і прізвище

на основі письмового відношення № ______ від «___» _________________ р.

з іншої сторони на предмет здачі приймання в ремонт _____________________

____________________________________________________________________

найменування машини, агрегата, вузла

марка машини ______________________ шасі № ____________________

марка двигуна _______________________ двигун № _________________

вид останнього ремонту або ТО _____________________________________

напрацювання з початку експлуатації або від останнього капітального ремонту

____________________________________________________________________

мото-годин, кг. витр. палива, у. ем.га., км пробігу

 

ТЕХНІЧНИЙ СТАН І КОМПЛЕКТНІСТЬ

№ п/п Найменування деталей номер деталі по каталогу кіл. шт. Вартість однієї деталі сума
грн. коп. грн. коп.
I. Відсутні деталі і вузли
               
               
11, Аварійні деталі Деталі, що підтягають вибракуванню внаслідок застосування способів ремонту, виключаючи їх відновлення і деталі, що вийшли з ладу по вині замовника
  і          
         
          І і І І
  Ш. Підлягають заміні
    Гусениці або їх деталі Шини Кабіна Кузов            
  |Всього            
                   

Торгівельна націнка і транспортні витрати _____________________

Заключення _______________________________________________________найменування машини, агрегата, вузла

прийняти в капітальний ремонт з оплатою вартості по прейскуранту ____ грн. і доплатою за деталі і вузли перераховані в розділі "Технічний стан і комплектність в сумі ___________ грн. _____коп.

Всього на суму _______________ грн. _____коп.

Здав _________________________________

підпис представника замовника

Прийняв ______________________________

підпис представника підприємства

 


Контрольні питання

1.Які роботи виконуються при підготовці машини ТО і діагностування?

2.Яку інформацію заносять в контрольно-діагностичну картку трактора?

3.Чим обумовлюється необхідність зовнішньої очистки і миття машини перед ТО і діагностування?

4.Які типи мийних машин при зовнішньому митті машин?

5.Назвати мийні препарати для зовнішнього миття машини.

6.Привести склад синтетичного мийного засобу “Лабоміт-101”.

7.Вказати на недоліки застосування органічних розчинників, що використовуються для очистки деталей від масляно-смоляних сполук.
8.Привести перелік основних видів діагностування.

9.Вчому суть цільового призначення та змісту замовленого діагностування?

10.Коли і з якою метою виконується ресурсне діагностування?

11.Привести перелік основних техніко-економічних показників засобів механізації.

12. Привести перелік основних техніко-економічних показників використання автомобільного парну господарства.

13.Суть та способи контрольного огляду перед постановкою машини на технічне обслуговування.

Система і види технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)