АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості зберігання машин в закритих приміщеннях і під навісами

Читайте также:
 1. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 2. Аккумуляторная машинка Вибрационная машинка Роторная машинка
 3. Алгоритмизация модели и её машинная реализация
 4. Аренда машин и оборудования
 5. Асинхронные машины
 6. Баланс машиностроительного завода на 1 марта 2003 г. (руб.)
 7. Безопасное производство работ грузоподъемными машинами
 8. Бог из машины
 9. БУРЯКОРІЗАЛЬНА МАШИНА
 10. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 11. Важнейшие технологические процессы заготовительного производства в машиностроении
 12. Важнейшие технологические процессы обрабатывающего производства в машиностроении

Зірочки ланцюгових передач, ланцюгових транспортерів, карданні передачі, гвинтові та різьбові поверхні регулювальних механізмів, поверхні робочих органів та передачі як відкриті, так і захищені кожухами та щитками, покривають консерваційними матеріалами. Роликові втулково-роликові та приводні гачкові ланцюги повинні бути підготовленими до зберігання відповідно до вимог і встановлені на машини без натягу.

Полотняні та прогумовані стрічки транспортерів, норій, клинових та теребильних пасів, теребильних ланцюгів, спеціалізованих машин для вбирання цукрових буряків, льону, картоплі, приготування кормів тощо послаблюють.

 


Форма 16

 
 
____________________________________________________ (Найменування підприємства)


Затверджую

_________________________________

(посада)

_________________________________

(підпис)

«________»_____________20______р.

 

АКТ

Встановлення машини на зберігання

№__________ «______» _________________________20__р.

 

Ми, які нижче підписалися, склали цей акт в тому, що

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Здав, а відповідальний за зберігання _____________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

________________ прийняв ____________________________________________

(найменування, марка, інвентарний номер машини та її технічний стан: на ходу,

____________________________________________________________________

потребує ремонту, підлягає списанню)

Характеристика основних збірних одиниць і деталей:

Найменування Підлягає заміні Потребує Примітка
ремонту ТО
         
При встановленні машин на зберігання: а) здані на склад
Найменування збірних одиниць і деталей, інструменту Кількість
         
При установленні машин на зберігання б)відсутні
Найменування збірних одиниць і деталей Кількість
   

Якість підготовки машини до встановлення та її консервації _______________

 

(фактична відповідність стандарту)

Здав ____________________(підпис)

Прийняв _____________________

(підпис)

 

Примітка. Акт складають у двох примірниках: один зберігається у відповідального за зберігання, другий –– у бухгалтерії і є документом для розрахунку з механізатором.


Форма 17

Журнал

Обліку постановки машин на зберігання та приймання їх в експлуатацію

 

Дата Машини Інвентарний господарський номер Технічний стан (справна, потребує ремонту, списана) При встановленні машини на зберігання Підписи Дата видачі Технічний стан (справна, потребує ремонту, списана ) Підписи
Здані на склад Відсутні Прийняв відповідальний за зберігання Здав (посада, прізвище ) Прийняв (посада, прізвище) Видав відповідальний за зберігання
Назви складових частин, деталей кількість Назви складових частин, деталей кількість
                           

Форма 18


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)