АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст технічного сервісу на рівнях управління

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 3. Адміністративні методи державного управління.
 4. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 5. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 6. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 7. Верховна Рада та державне управління
 8. Верховна Рада та державне управління.
 9. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 10. Види аналізу за об’єктами управління
 11. Види організаційних структур управління
 12. Види організаційних структур управління маркетингом.

Підтримання експлуатаційних показників машин у встановлених межах вимагає регулярного проведення певних заходів з управління їх технічним станом. До них відносяться: експлуатаційна обкатка, раціональне використання; технічне обслуговування, ремонт, зберігання. Управління технічним станом машин полягає в обґрунтуванні та у призначенні видів і періодичності технічного обслуговування,, видів і методів ремонту, критеріїв граничного стану, ступеня відновлення технічного ресурсу складових частин, тривалості використання до списання і т. д. Для конкретної машини управління технічним станом полягає у проведенні таких робіт:

° вимірювання засобами технічної діагностики параметрів, що визначають стан її складових частин;

° порівняння одержаних значень із допустимими чи граничними величинами;

° визначення залишкового ресурсу складових частин;

° призначення виду і обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт;

° виконання призначених робіт.

Як видно з наведеного переліку, перші три групи робіт з управління технічним станом машин пов'язані з технічним діагностуванням. Мета діагностування полягає у визначенні технічного стану та причин несправностей машин, у видачі рекомендацій з виконання необхідних операцій технічного обслуговування і ремонту.

Технологічні процеси послуг у складі системи факторів, що визначають запобігання поставці неякісної сільськогосподарської техніки слід розглядати з позиції скорочення їх номенклатури і підвищення оперативності шляхом розвитку мережі підприємств матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).

Значним організаційним напрямом є зменшення: відстані підприємств сервісного обслуговування до споживачів. Ефективне використання мережі підприємств МТЗ і ремонтно-обслуговуючих виробництв АПК і заводів-виробників "Украгромаша" можливе за рахунок комплексної системи управління якістю сільськогосподарської техніки шляхом утворення інженерно-технічних центрів з диференціюванням номенклатури послуг на рівні агента, брокера, дилера і дистриб'ютора. Для цього доцільне використання державних, акціонерних і приватних форм власності. їх поєднання ефективне в одній системі управління якістю сільськогосподарської техніки і. послуг при її постачанні споживачу.Розповсюджена мережа підприємств МТЗ сприяє оперативності постачання і обслуговування споживачів у зв'язку зі зменшенням між ними відстані. Розвиток мережі підприємств МТ33 ремонтно-обслуговуючих виробництв і фірмових технічних центрів для обслуговування машин з використанням потенціалів Мінагрополітики і Держкомпромполітики України забезпечити можливість оперативного обслуговування споживачів СГТ більш як у 10 разів порівняно з обслуговуванням безпосередньо з заводів-виробників. Більш розгорнута мережа, підприємств МТЗ забезпечує меншу відстань їх до споживачів і високу оперативність поставки техніки споживачу на відстані у межах до 100 км і радіусі дії між ними і споживачами до 50 км. Але використання потенціалу ефективності послуг можливе тільки при якісному виготовленні сільгосптехніки і обслуговуванні її споживачів.

 

Контрольні питання

1. Суть поняття «Технічний сервіс».

2. Вказати на права споживачів с/г техніки в системі послуг технічного сервісу.

3. Що є предметом спостережень в теоретичних положеннях технічного сервісу?

4. Мета концепції технічного сервісу.

5. Задачі концепції технічного сервісу при ТО машин.

6. Призначення «Технічних умов» як нормативного документа.

7. Які роботи передбачено проводити при управлінні технічним станом машин?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)