АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заходи зі зменшення зношування

Читайте также:
 1. Виробничий капітал. Основний та оборотний капітал, фізичне і моральне зношування, амортизація
 2. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 3. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 4. Евакуаційні заходи
 5. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ
 6. Захисні заходи
 7. Захист від біологічних засобів ураження та заходи для попередження інфекційних захворювань
 8. Заходи безпеки при переробцi отруйних та сильнодiючих лiкарських рослин.
 9. Заходи електробезпеки на підприємствах галузі
 10. Заходи забезпечення РІНР
 11. Заходи інженерного захисту при проектуванні та будівництві підприємств та міст

Важливу роль для зниження інтенсивності зношування і підвищення придатності до експлуатації більшості тертьових деталей і спряжень відіграє зменшення сил тертя. Зокрема, за рахунок мащення пар тертя. Отже, для забезпечення довговічності роботи важливим є своєчасне і якісне проведення технічного обслуговування і нормальне використання сільськогосподарської техніки, її ремонт.

До заходів за зменшення зношування можна віднести: застосування паливно-мастильних матеріалів, указаних у заводських інструкціях; підбір (навчання) механізаторів відповідної кваліфікації; нанесення на поверхню деталі твердих покриттів (гальванічним і електроіскровим нарощуванням, наплавленням, напіканням і т. ін.); зміцнення поверхні деталі термохімічними способами, накатуванням, наклепуванням (створення напруги стиску на поверхні деталі); ретельна механічна обробка, яка б відновила точність розмірів і взаємне розміщення ,конструктивних елементів деталі, шорсткість поверхонь тертя.

Зменшення зношування в часі досягається дотриманням технічних умов на складання, обкатку і випробування та контроль якості діагностування, обслуговування і ремонту машин.

Дисциплінує процес виконання заходів зі зменшення зношування дотримання вимог виробничих і технологічних процесів, які регламентовані єдиною системою технологічної документації (ЄСТД).

Контрольні питання.

1. Назвіть різновиди механічного зношування та їх причини.

2. Які пошкодження і деформації деталі відбуваються, крім механічних (від тертя)?

3. Поясніть графік закономірності зношування деталей в рухомих спряженнях.

4. Поясніть графік закономірності зношення деталей в нерухомих спряженнях.

5. на які параметри поділяються деталі спряження в залежності від розмірів, відхилень від геометричної форми та зазорів?

6. назвати основні заходи зменшення зношування.

Граничні стани машин і обладнання, критерії їх визначення

Загальні відомості про граничні стани машин

Граничний стан – це стан, при якому подальше використання об’єкту за призначенням неприпустиме або недоцільне.

Причинами недоцільності або неприпустимості використання машин (об’єкта) за призначенням може бути неможливість безпечної робти або невисока ефективність експлуатації, а також значні затрати на ремонт.Граничні стани встановлюють на підставі критеріїв (при знаків або сукупності признаків): технологічних, технічних та техніко-економічних.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)