АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Експлуатація і ТО нафтогосподарств сільськогосподарських підприємств

Читайте также:
 1. Аналіз беззбитковості підприємства
 2. Аналіз валового прибутку підприємства
 3. Аналіз платоспроможності підприємства
 4. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 5. Аналіз структури капіталу підприємства
 6. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 7. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 8. Б) для підприємств меншого (середнього) розміру.
 9. Будова та експлуатація обладнання
 10. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 11. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 12. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.

Типи нафтосховищ та їх характеристика

Для зберігання нафтопродуктів в сільськогосподарських підприємствах створюються спеціальні склади-нафтосховища. Нафтопродукти з нафтосховища відпускають тільки для витрачання. Правильна організація нафтосховища дає можливість високопродуктивно використовувати машинно-тракторний парк та раціонально витрачати нафтопродукти, уникнути непередбачених простоїв тракторів, комбайнів з організаційних причин, передчасного виходу їх з ладу, збільшення витрат коштів на ремонт, заміну вузлів і агрегатів.

Від стану нафтогосподарства значною мірою залежать надійність і довговічність машин. Наприклад, якщо трактори заправляти чистим дизельним паливом з мінімальною кількістю механічних домішок (10...20 г/м3), то паливна апаратура тракторних двигунів працюватиме понад 3 тис. год без регулювання і майже 6 тис. без зміни прецизійних деталей. Коли ж паливо неочищене, з вмістом механічних домішок 200...300 г/м3 плунжерні пари спрацьовуються через 100...150 год роботи.

Основним завданням служби нафтогосподарств сільськогосподарських підприємств є планування потреб у нафтопродуктах, приймання, зберігання, видача і контроль їх якості, механізація приймально-роздавальних робіт, облік і звітність, збирання і здача відпрацьованих масел, технічне обслуговування обладнань нафтогосподарства, підвищення кваліфікації робітників служби:

Нафтопродукти, необхідні для роботи тракторів, автомобілів, комбайнів та інших машин в різні пори року раціонально зосереджувати на одному нафтосховищі. Це дозволяє краще організувати роботу, а також скоротити матеріальні та грошові витрати.

У господарствах треба застосовувати такі основні схеми розміщення нафтосховищ: при центральній садибі слід мати одне загальне нафтосховище для автомобільного і машинно-тракторного парків. На пунктах технічного обслуговування МТП кожної бригади створюють невеликі нафтосховища тільки для тракторів і самохідних комбайнів. Будівництво повинно здійснюватись згідно .з розробленими інститутом Гіпронісільгосп типовими проектами 704-1-99, 704-1-100, 704-1-101, 704-1-102, 704–1–103, 704-1-104, техніко-економічні показники яких наведені у таблиці 38.


Таблиця 38 Техніко-економічні характеристики типових нафтосховищ 

Показники 704-1-99 704-1 -100 704-1-101 704-1-102 704-1-103
Номінальна кількість нафтопродуктів, м3 80/80 150/150
Площа, га:          
ділянки 0,098 0,13/0,19 0,14/0,22 0,3 0,37
будівлі 0,032 0,47/0,095 0,06/3,18 0,15 0,2
Витрати води,м3/год 705,2 705,2/705,2 705,2/705,2 713,01 713,01
Споживана поужність електроенергії, кВт 82,9 83/83 84,95/84,95 176,7
Кількість фізичних тракторів 15…20 21…40 41…60 61…100 101…200

 

* Для типових проектів нафтосховищ 704—1—100 і 704—1—101 у чисельнику наведено показники для підземного, а в знаменнику для надземно-підземного варіантів.

 

Цими проектами передбачено повну механізацію і автоматизацію приймання, зберігання і видачі всіх видів нафтопродуктів, максимальну оперативність і зручність у виконанні всіх .операцій. Рівень нафтопродуктів у резрвуарах можна перевірити за допомогою приладу УДУ-5П з операторської.

У нафтосховищах місткістю40 м3 запроектовановстановлювати підземні резервуари, 80 і 150 м3— наземно-підземні або підземні, а на 300, 600 і 1200 м3 — тільки наземно-підземні,

Покриття доріг і майданчиків для зливання та заправки нафтопродуктами асфальтове або бетоноване.

Схема технологічного планування нафтосховища місткістю 115 м3 зображена на рисунку 34

Рис. 34 Схема планування нафтосховища місткістю 115 м3

1 — оливосклад; 2 — протирозливна стінка; 3 — металева драбина; 4 — резервуар для дизельного палива; 5 — трубопровід; 6 — резервуар для гасу і котельного палива; 7 —резервуар для бензину; 8 — протипожежний щит з ящиком для піску; 9 — операторська; 10 —роз'ємні муфти; 11 — місце для заправки з навісом; 12 паливороздавальні колонки для бензину; 13 — приймально-роздавальний стояк; 14 — паливороздавальна колонка для дизельного палива.

‡агрузка...

 

Територію нафтосховищ огороджують стальною сіткою на залізобетонних стовпах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)