АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні засоби технічного діагностування

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 7. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 8. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 9. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але
 10. Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт
 11. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 12. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Серед цивільних галузей народного господарства сільське господарство найбільш забезпечене діагностичним обладнанням. Для діагностування тракторів і комбайнів налічується близько 56 тис. стаціонарних діагностичних приладів. Діагностична техніка, якою володіє сільське господарство країни, дає змогу якісно оцінювати технічний стан машинно-тракторного парку господарств. Класифікація засобів діагностування наведена на рис. 22

У невеликих господарствах,, підрозділах, орендних колективах, парк яких налічує до 10 машин, доцільно використовувати діагностичне обладнання, що дозволяє оцінювати їх технічний стан за такими вихідними характеристиками, як ефективна потужність, витрата палива, параметри, які безпосередньо впливають на безпеку виконання робіт (люфт рульового колеса, хід гальмової педалі та ін.). Інші технічні параметри здебільшого контролюють органолептичними методами.

Для вимірювання ефективної потужності двигуна трактора використовують цифровий індикатор потужності двигуна ИМД-ЦМ, ИМД-Ц, який оцінює в цифровому виді експлуатаційну потужність за прискоренням розгону колінвала двигуна.

Рис.22 Класифікація засобів діагностування

 

Крім цього, прилад може використовуватись для вимірювання величини напруги в характерних точках електрообладнання трактора чи комбайна, частоти обертання колінчастого вала двигуна, нерівномірності роботи його циліндрів. Прилад має деякі недоліки: велика трудомісткість робіт при проведенні підготовчих операцій до вимірювання параметру ефективної потужності двигуна, відсутність прямої індикації потужності.

Для вимірювання витрати палива використовують прилад КИ-8940М та КИ-8943. Перший призначений для оцінки витрати палива в дизельних двигунах, другий — у карбюраторних. Витрату палива визначають за перепадом тиску палива на рідинному дифманометрі витратоміра. Недолік цих приладів у тому, що вони мають негерметичну поплавкову камеру, низьку якість виготовлення та ненадійні у використанні скляні трубки.

Для визначення технічного стану гальм тракторів та автомобілів використовують діагностичний прилад КИ-8929. Прилад дає змогу вимірювати параметри рульових механізмів колісних тракторів та автомобілів.

Для парку, який налічує від 10 до 40 машин, рекомендується використовувати діагностичний комплект КИ-13924 або КИ-13901Ф. Ці комплекти застосовують при проведенні ТО-1 та ТО-2. Вони включають 15 діагностичних засобів, за допомогою яких можна оцінювати відповідно 28 та 20 параметрів технічного стану машин. При використанні діагностичного комплекту КИ-13924 значно підвищується якість виконання робіт і знижується їх трудомісткість на 25 %.Господарствам і підрозділам які експлуатують кормо-збиральні машини, рекомендується використовувати діагностичні комплекти КИ-11382, КИ-16544 та комплект приладів КИ-11428.

Якщо ж машинно-тракторний парк господарства налічує 40 і більше тракторів, то пункт технічного обслуговування або майстернязагального призначенняоснащаються стаціонарним комплектом діагностичних засобів КИ-13919А. За допомогою такого комплекту оцінюють технічний стан тракторів та зернозбиральних комбайнів при виконанні технічного обслуговування, ресурсному діагностуванні або пошуку несправностей машини. Комплект КИ-139І9А нараховує 32- прилади, за допомогою яких вимірюється до 100 параметрів технічного стану машин.

На станціях технічного обслуговуваннятракторів використовують діагностичний комплект КИ-13919А у парі з барабанним діагностичним стендом КИ-8948. Діагностування тракторів за допомогою такого стенда дає можливість оперативно та достовірно перевірити витрату палива, визначити гальмові характеристики колісних тракторів, механічні втрати з трансмісії, технічний стан електрообладнання, працездатність гідропривода механізму начіпної системи тощо. Стенд використовують для діагностування при технічному обслуговуванні, а також при ресурсному та заявочному діагностуванні.

Переносний діагностичний комплект КИ-13901Ф.Комплект КИ-13901Ф (рис. 65) входить до складу засобів майстра-наладчика і призначений для діагностування всіх вітчизняних сільськогосподарських тракторів при ТО-1і ТО-2, а також для виявлення найпоширеніших несправностей систем і механізмів тракторів у міжконтрольний період. .

‡агрузка...

Комплект має вигляд переносного контейнера, в якому розміщено контрольно-діагностичні прилади, пристрої, інструмент і технічну документацію. Габаритні розміри комплекту 520Х350Х Х220 мм, маса — 19 кг.

Рис. 23 Переносний діагностичний комплект КИ-13901 Ф-ГОСНИТИ:

1 — пристрій КИ-9912; 2 — тестер Ц-4324; 3 — навантажувальна вилка; 4 — прилад КИ-9917; 5 — сигналізатор OP-9928; 6 — пристрій КИ-9918; 7 — пристрій К.И-89.20; 8 — тахометр; 9 — автостетоскоп; 10 — пристрій КИ-4870; 11 — прилад К-402.

Комплект поста діагностування для СТОТ.Комплект призначений для діагностування тракторів при ТО-2 (здебільшого нових енергонасичених тракторів К-701, К-700, Т-150К та ін.) іТО-3, а також тракторів, що пройшли поточний ремонт на СТОТ. Комплект входить до складу обладнання районної СТОТ.

Залежно від спеціалізації СТОТ комплект випускають у двох варіантах: для діагностування гусеничних або колісних тракторів. У першому випадку основою комплекту є установка КИ-4935-ГОСНИТИ, у другому — діагностичний стенд 'КИ-8927-ГОСНИТИ.

При потоковій організації робіт на СТОТ звичайно створюють такі пости, розміщені послідовно: 1) очистки; 2) підготовчих робіт (здебільшого ТО-2); 3) діагностування; 4) заключних робіт технічного обслуговування (змащувальних, регулювальних та ін.).

Підготовлений до діагностування трактор надходить на пост, де перевіряють у дії роботоздатність усіх його механізмів та систем (тягові якості, показники потужності та економічні, стан механізмів керування, гальма, трансмісію, електричне і робоче обладнання). Тут же при потребі виконують складні регулювання та усувають дрібні несправності.

Після діагностування трактор переганяють на пост заключних операцій, де усувають решту несправностей і виконують регламентний перелік операцій для відновлення його роботоздатності. Якщо на посту усунути несправності не можна, то трактор направляють у зону поточного ремонту.

Комплект засобів поста діагностування забезпечує об'єктивну перевірку технічного стану трактора під час ТО-3 за 1,5— 2 години.

Діагностичні засоби на агрегатах технічного обслуговування та в комплекті оснастки робочого місця майстра-наладчика. До складу агрегатів технічного обслуговування та до комплекту оснастки робочого місця майстра-наладчика входять ті самі діагностичні засоби, що й до переносного комплекту КИ-13901Ф.

Агрегати ТО використовують для обслуговування невеликих розосереджених груп тракторів у польових умовах, а комплект оснастки робочого місця майстра-наладчика — для обслуговування тракторів на стаціонарі. Діагностичні засоби, що входять до складу цього обладнання, застосовуються при ТО-1 і ТО-2.

За допомогою діагностичних приладів і пристроїв перевіряють стан механізмів і систем трактора при відповідному виді його обслуговування. На основі цих перевірок виконують регулювання, очистку фільтрів, герметизацію ущільнень та інші операції або продовжують строк роботи механізму до обслуговування на величину міжконтрольного виробітку. Для обслуговування механізмів і систем трактора використовують спеціальні пристрої, інструмент і оснастку, що .входять, до складу агрегатів ТО та до комплекту робочого місця майстра-наладчика.

Обладнання для діагностування на СТОА. Для комплексної перевірки технічного стану вантажних автомобілів на СТОА, ремонтних підприємствах та в автогосподарствах призначений стенд КИ-8901 -ГОСНИТИ для комплексного діагностування вантажних автомобілів.

Основні вимірювані параметри: гальмове зусилля на кожному колесі автомобіля; тривалість часу, протягом якого спрацьовує гальмовий привод; одночасність спрацьовування гальм; бічні зусилля в контакті керованих коліс з барабанами; сумарний зазор у шворневих з'єднаннях та підшипниках маточин керованих коліс; тягове зусилля на ведучих колесах.

Стенд складається з рами, на якій закріплено рухому (передню) і нерухому (задню) секції. Рухома секція має два бігових барабани з вмонтованими в них двигунами-редукторами. Барабани під різні бази автомобіля переміщуються пневмоциліндром. Піднімання автомобілів за передню балку здійснюється за допомогою пневмопідйомника. Продуктивність стенда — 10 автомобілів за зміну.


Таблиця 20 Основні контрольно-діагностичні засоби для визначення технічного стану агрегатів тракторів та складних сільськогосподарських машин

Назва контрольно-діагностичних засобів Параметри, які контролюються Шифр засобу Належність до комплекту Принцип вимірювання
КИ-13975 КИ-13924 КИ-13970 КИ-13905М КИ-13919А
Індикатор витрати газів   Електронний витратомір палива Пристрій для вимірювання тиску Автостетоскоп   Моментоскоп   Індикатор герметичності   Пристрій для перевірки форсунок на двигуні Пристрій для випробування та регулювання форсунок Вимірювання потужності двигуна Пристрій для вимірювання зазорів у КШМ   Прилад для перевірки гідросистеми трактора, комбайна   Індикатор   Переносний вольтамперметр Технічний стан ЦПГ за об’ємом газів, які прориваються в картер,л/хв. Поточна об’ємна витрата палива   Тиск у головній масляній магістралі на тестовій частоті обертання колін валу Стуки та шуми механізмів і агрегатів машин   Початок подачі палива   Герметичність повітряного впускного тракту, компресія циліндрів дизеля Тиск початку подачі палива через форсунку в циліндр Тиск впорскування та якість розпилювання палива Потужність двигуна за прискореним розгоном   Сумарний зазор у верхній та нижній головках шатуна   Продуктивність оливного насосу гідросистеми, тиск спрацювання автоматів золотників розподільника та запобіжного клапана Вільний хід рульового керування та зусилля на рульовому колесі Перевірка генераторів постійного та змінного струму, реле-регулятора, стартера, акумуляторних батарей за параметрами струму та напруги КИ-13671   КИ-13967   КИ-13936   ТУ 17МО.082.017.(ТУ 17МО.082.07) КИ-4941   КИ-13948   КИ-16301А   КИ-562А або КИ-15706   ИМД-ЦМ(ИМД-Ц)   КИ-13933 КИ-13933М   КИ-5473   КИ-13949   КИ-1093 –   –   +   +   +   +   +   –   +   –     –   +   –   +   –   +   +   +   +   +   +   +   –     +   +   +   +   –   +   +   +   +   +   +   +   +     +   +   +   Препарат тиску в шайбі постійного або змінного перетину. Частота обертання турбіни(датчика)   Манометричний   Акустичний тиск у звуковому діапазоні частот Оцінка початку руху палива у прозорій трубці Вимірювання розрідження   Вимірювання тиск в момент подачі палива через сопло форсунки Вимірювання тиску і оцінка якості розпилювання палива Вимірювання прискорення розгону дизеля Сумарний зазор, як різниця показань індикатора при різній частоті обертання колінвала Вимірювання тиску та витрати масла     Вимірювання кута та зусилля повороту рульового колеса За параметрами струму та напруги електрообладнання

Продовження таблиці 20

Кутомір     Кутомір   Пристрій для вимірювання теплових заборів у клапанному механізмі газорозподілу Пристрій для визначення натягу пасів Пристрій для перевірки системи низького тиску палива Вимірювач лінійних величин Лінійка майстра-діагноста   Прилад для настроювання запобіжних муфт Густиномір рідини   Індикатор годинникового типу Тахометр   Наконечник з манометром   Секундомір Сумарний боковий зазор у механізмах силової передачі   Момент початку подачі палива та фаз газорозподілу Зазор між штоком клапана і бойком коромисла   Натяг приводних пасів   Параметри стану підкачувального насосу, перепускного клапана та фільтра тонкого очищення палива Схід передніх коліс трактора, спрацювання, та натяг гусениць Номінальні, допустимі та граничні значення параметрів Параметри настроювання   Густина електроліту   Переміщення   Частота обертання   Тиск   Час КИ-13909     КИ-1392   КИ-99186   КИ-13918   КИ-13943     КИ-650(КИ-13927)   КИ-13943   КИ-13605   КИ-13951   ИЧ-10 кл.1   ТЧ-10Р   НИАТ-458М   СОС пр. 26-2   +     +   +   +   +     +   +   -   +   +   -   -   - +     +   +   +   +     +   +   -   +   -   -   -   - +     +   +   +   +     +   +   +   +   -   +   +   + Вимірювання кутя за переміщенням бульбашки повітря в ампулі Те ж   Вимірювання, зазорів індикатором     Вимірювання прогину пасів   Манометричний     Вимірювання .лінійних величин   Визначення нормативних значень параметрів Вимірювання круглого моменту   Визначення виринання поплавка Вимірювання лінійних величин   Вимірювання частоти обертання вала Вимірювання тиску повітря в шинах Вимірювання часу в секундах

 


Контрольні питання

1. Чим обумовлена необхідність контрою працездатності і технічного діагностування?

2. Суть понять:діагностування,діагноз

3. Суть понять”параметр”

4. Які рішення приймаються за результатами діагностування?

5. Яка основна мета впровадження технічного діагностування?

6. Основні завдання технічного діагностування?

7. Методи здійснення діагностування машин?

8. В чому суть маршрутної технології діагностування машин?

9. Привести класифікацію засобів діагностування.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)