АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт

Читайте также:
 1. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 5. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 6. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 7. Безробіття населення: види, структура, причини
 8. Безробіття та зайнятість
 9. Бюджетний механізм забезпечення фінансування соціальної сфери
 10. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 11. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 12. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.

 

Питання матеріально-технічного постачання ремонтно-будівельного виробництва є важливими оскільки, від його якості залежить собівартість кінцевої продукції, а отже і її конкурентоспроможність. Існуюча система матеріально-технічного постачання ремонтно-будівельного виробництва орієнтована на мережу підприємств промисловості і будівельної індустрії, транспортних та енергетичних організацій, науково-дослідницьких, проектних організацій. Тому матеріально-технічні ресурси ремонтно-будівельного виробництва розділяють на виробничі, невиробничі і природні (рис. 10.1).


Рис. 10.1. Матеріально-технічні ресурси ремонтно-будівельного виробництва в умовах ринку

 


Мета матеріально-технічного постачання ремонтно-будівельних організацій:

- сучасне забезпечення ремонтно-будівельного виробництва необхідними видами ресурсів, їх кількістю та якістю;

- покращення використання ресурсів;

- підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, забезпечення ритмічності будівельних процесів, скорочення обіговості обігових коштів, повне використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій;

- аналіз організаційно-технічного рівня ремонтно-будівельного виробництва і якості ремонтно-будівельних робіт своєї організації та конкурентів, що дозволяє розробити пропозиції з підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається – відремонтованих будівель і споруд.

Для досягнення перерахованих цілей в ремонтно-будівельному виробництві необхідне виконання наступних робіт:

1) проведення маркетингового дослідження ринку постачальників будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, напівфабрикатів. Обрання постачальників рекомендується здійснювати виходячи з таких умов: наявність у постачальників ліцензії та достатнього досвіду роботи в даній галузі; високий організаційно-технічний рівень виробництва; надійність і прибутковість роботи; забезпечення конкурентоздатності будівельних матеріалів, що випускаються; достатня ціна; простота схеми і стабільність їх поставок.

2) нормування потреби в конкретних матеріально-технічних ресурсах;

3) розробка організаційно-технічних заходів зі зниження норм і нормативів витрат матеріально-технічних ресурсів;

4) пошук каналів і форм матеріально-технічного забезпечення;5) розробка балансів матеріально-технічних ресурсів;

6) планування матеріально-технічного забезпечення;

7) організація забезпечення будівельними матеріалами, конструкціями, виробами, напівфабрикатами і іншими матеріалами робочих місць;

8) облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів;

9) організація збору та переробки відходів ремонтно-будівельного виробництва;

10) аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів;

11) стимулювання роботи з покращення використання матеріально-технічних ресурсів.

В залежності від цих функцій визначені відповідні служби матеріально-технічного забезпечення ремонтно-будівельного виробництва. ДО них відносяться:

- служба матеріально-технічного постачання, яка повинна своєчасно забезпечувати і регулювати поставки для виробничого процесу сировини, напівфабрикатів, комплектуючих деталей. Крім того, органи постачання і збуту забезпечують виконання послуг в обсязі, номенклатурі і у термін, встановлені господарськими договорами.

- служба складування і збереження матеріалів, палива, сировини, готової продукції, яка представлена складським господарством і є виробничо-технічною базою системи постачання і збуту.

- виробничо-технологічна служба комплектації готової продукції. Вона особливо важлива, оскільки ремонтно-відновлювальні роботи будівель і споруд потребують поставки комплекту збірних елементів у відповідності до календарного графіку. Тому служба виробничо-технологічної комплектації забезпечує підбір виробів та конструкцій у визначеній кількості і номенклатурі, у визначений термін за добовими та годинним графіком, узгодженим з підрядними організаціями.

- служби інструментального господарства і технологічного оснащення. Вона повинна забезпечувати ремонтно-будівельне виробництво інструментом, приладами, технологічним оснащенням, формами високої якості при мінімальних витратах на їх виробництво. Забезпеченість ними сприяє застосуванню передової технології, механізації трудомістких робіт.

- служба ремонтно-механічних виробництв, яка повинна забезпечувати робочий стан великого і складного парку обладнання, машин шляхом їх ремонту і модернізації. Чітка робота цієї служби в більшому ступені визначає результати роботи ремонтно-будівельної організації.

- транспортна служба забезпечує переміщення на будівельному майданчику та зовні його різних вантажів, необхідних для нормального функціонування виробничого процесу. Особливо точної та ритмічної роботи потребує технологічний транспорт, який пов’язує окремі процеси в єдину виробничу систему.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)