АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження
 4. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 5. Визначення впливу ризику на прибуток
 6. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 7. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 8. Внутрішні силові фактори при згині.
 9. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 10. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 11. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.

Бюджет-це та кількість грошей яка доступна споживачу для витрат у певний період часу.

Бюджетні обмеження споживача визначають його дохід та купівельна сила грошей.

Для аналізу впливу бюджетних обмежень на вибір споживача зробимо такі припущення:

1. Весь дохід споживач витрачає тільки на купівлю двох товарів Х та У.

2. Споживач не робить заощаджень не дає в борг та не бере кредитів.

3. Споживач не залучає до витрат попередні заощадження.

Бюджетне рівняння

Лінія бюджетних обмежень є прямою лінією яка має постійний нахил який можна знайти через граничну норму заміщень товарів.

лінія бюджетних обмежень

Фактори, які впливають на бюджетну лінію:
-зміни доходу споживача;
-зміна цін на товари.
При зміні доходу бюджетна лінія переміщається відповідно до його
збільшення, (або зменшення) і займає паралельне попередньому положенню.
Зміна ціни товару Х приводить до відповідної зміни кута нахилу бюджетної
лінії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)