АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Суть діяльності ремонтно-будівельної організації, її особливості

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 7. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 8. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України
 9. Види господарської діяльності
 10. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА
 11. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 12. Види підприємницької діяльності.

 

Ремонтно-будівельна організація – це відособлена виробничо-господарська одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою наявних в їх розпорядженні засобів виробництва виготовляти будівельну продукцію у вигляді будівель, споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення, профілю і типу.

Діяльність ремонтно-будівельних організацій спрямована на досягнення кінцевої для кожного міста мети – створення цілісного міського середовища, яке включає об’єкти міського господарства нового будівництва і капітально відремонтовані старі будівлі, які відповідають сучасним містобудівним нормам.

Внутрішня діяльність будівельної організації полягає в безпосередньому виробництві будівельної продукції і послуг. Її учасниками є: трудовий колектив в особі працівників і управлінського персоналу, власник будівельної організації (одноосібний або колективний), підприємець.

Зовнішня сторона діяльності будівельної організації обумовлена взаєминами з постачальниками, споживачами продукції (замовниками), партнерами (субпідрядниками), конкурентами, кредиторами, державними органами.

Загальна схема діяльності будівельної організації характеризується перетворенням ресурсів на будівельну продукцію (рис.2.1).

 

Рис. 2.1 Діяльність будівельної організації

 

Найбільш важливою характеристикою будівельної організації, яка визначає її економічну діяльність, є рівень її економічної свободи (самостійності). При цьому важливо відзначити, що абсолютної економічної самостійності не існує.

Вплив форми власності і рівень економічної свободи будівельної організації на форми діяльності представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основні економічні характеристики будівельної організації

Форма власності Рівень економічної свободи Форма діяльності Форма господарювання
Приватна, колективна, орендна Повна економічна свобода Підприємство Комерційний розрахунок
Державна і муніципальна Часткова економічна свобода Державне підприємство Госпрозрахункова, бюджетна форма

 

Повна економічна свобода (самостійність) на базі приватної власності виявляється в:

1) повній самостійності будівельної організації: у розпорядженні виробленою будівельною продукцією, отриманим прибутком, встановленням цін на продукцію, заробітної плати.2) повній економічній відповідальності будівельної організації за результати господарської діяльності, включаючи банкрутство;

3) існування разом із загальною ціллю (максимізацією прибутку) локальних цілей виробництва (завоювання ринку та інші).

Обмежена економічна свобода на базі державної і муніципальної власності виявляється в:

1) обмеженій самостійності будівельної організації, яка регламентується певним відомством або урядом;

2) обмеженою економічною відповідальністю будівельної організації (державна підтримка у вигляді дотацій, пільг, субсидій по оподаткуванню).

3) основна мета виробництва повинна відповідати економічним цілям (інтересам) держави.

Всі будівельні організації функціонують в рамках певних законів, правових норм, тобто в системі правових відносин, яких вони повинні дотримуватись.

Ремонтно-будівельні організації розрізняються залежно від обсягу і характеру робіт, району діяльності. У старих великих містах у великих масштабах здійснюються ремонтно-будівельні роботи. На їх виконання здійснює значний вплив сезонність (наприклад, заміна трубопроводів, ремонт дорожнього покриття здійснюється переважно у І-ІІ кварталах, коли погодні умови сприяють виконанню цих робіт). Від обсягу робіт залежить структура, штат, посадові методи адміністративно-управлінського персоналу.

За видами ремонтно-будівельні роботи спеціалізуються на виконанні загально будівельних робіт, ремонті інженерного обладнання, ліфтів та ін.

Ремонтно-будівельні організації здійснюють роботи по капітальному та поточному ремонтах муніципального і відомчого житлового фонду. Вони також виконують роботи по заказам існуючих міністерств, відомств, організацій, підприємств. Головним чином такі організації є генеральними підрядниками.

У містах також створені спеціалізовані ремонтно-будівельні організації, які здійснюють поточний і капітальний ремонт ліфтів, інженерного обладнання, доріг і т.ін. Кожне спеціалізоване підприємство виконую присутні йому функції. Окрім них у містах існує аварійна служба, яка здійснює оперативне керування та усунення аварій, які виникають на інженерному обладнанні, конструктивних елементах житлових будинків та інших об’єктах міського господарства.

Спеціалізовані ремонтно-будівельні організації виконують головним чином функції субпідрядників.

Удосконалення структури управління ремонтно-будівельними підприємствами повинно здійснюватися за напрямами:

- забезпечення максимальної соціально-економічної ефективності виробництва капітального ремонту об’єктів міського господарства з урахуванням сучасних досягнень науки й техніки;

- виконання робіт з поточного ремонту об’єктів міського господарства;

- розвиток конкурентних відношень з одночасною ліквідацією дублювання однорічних функцій;

- раціональне поєднання функцій галузевого і територіального управління ремонтно-будівельного виробництва при скороченні чисельності адміністративно-управлінського персоналу і витрат на його утримання;

- укрупнення ремонтно-будівельних організацій з метою поглиблення спеціалізації робіт і концентрації основних виробничих фондів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)