АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Безпека життєдіяльності

Читайте также:
 1. БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
 2. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 3. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 4. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 5. Безпека, вигода, зручність, задоволення.
 6. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 7. Виробничий стрес - професійна небезпека
 8. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.
 9. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.
 10. Економічна безпека як система : визначення, критерии
 11. Електробезпека

ТЕМА 1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ БЖД. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни:

Лекцій - 16 год. (8 занять)

Семінарів - 4 год. (2 заняття)

Консультацій - 2 год.

Самостійних робіт - 30 год.

Залік - 2 год.

Обсяг дисципліни - 54 год.

 

 

Вступна лекція

У минулому столітті на Землі від усіх війн загинуло майже 100 млн. людей, а на виробництві від нещасних випадків за такий же період людство втратило 300 млн. людей. За один рік це складає 3,75 млн. людей, за один день 10 тис. людей, за одну годину – 440 людей та за одну хвилину 7-8 людей. До того ж в світі налічується понад 500 млн. інвалідів [2].

За даними Міжнародної організації праці, щороку в світі фіксується близько 125 млн. нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, у тому числі 10 млн. – з тяжкими та 220 тис. – зі смертельними наслідками. На сьогодні зареєстровано близько 60-150 млн. випадків захворювань, пов’язаних із роботою, 60 млн. робітників зазнають впливу токсичних речовин і 500 млн. громадян стали непрацездатними з причин невідповідності умов праці та безпеки.

Забруднення навколишнього середовища спричиняє 21% усіх смертей в Україні.Забруднена питна вода додає доцього ще 13%. Четверо з п’яти українців мусять споживати брудну воду. За оцінками ВООЗ майже 80% усіх захворювань у світі спричинені саме неякісною питною водою [2].

На початку 90-х років забруднення квадратного метра землі в Україні було в 6,5 разів вищим, ніж у США і в 3,2 рази вищим, ніж у країнах Євросоюзу. Вже сьогодні 11 млн. українців проживають на територіях, де забруднення повітря досягає рівнів, небезпечних для життя. Рівень смертності в Україні найбільший у Європі. Тривалість життя скорочується. Так, за даними на 1989 рік, вона складала: у чоловіків 67,1, у жінок 75,4 роки, а в 1994 – 61,8 та 73,2 роки відповідно. Рейтингове місце України – 70-те серед 191 країн світу. Найвища смертність спостерігається в центрально-східних і центральних регіонах України, особливо в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Кіровоградській та Київській області, де розташовані підприємства гірничо-металургійної, вугільної, хімічної та атомної індустрії. 

Безпека життєдіяльності

 

Рис. 1 Діаграма зміни чисельності населення України  
Чисельність, млн. чол.
Роки

 

 

Ще однією проблемою безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах є охорона психічного здоров'я.

Погіршення екологічної ситуації внаслідок хронічної токсичної дії на організм, і в першу чергу на людський мозок, що є найбільш чутливим і вразливим, призводить до стійких порушень психічного стану, яким страждають 55-60 % громадян. Катастрофічне поширення пияцтва й алкоголізму негативно впливає на стан здоров'я, продуктивність виробничих сил і економіку держави. Поширюється наркоманія і токсикоманія серед підлітків, спостерігається ескалація терористичної діяльності екстремістсько налаштованих осіб, груп та організацій.

 

Поступово зростає не лише кількість нещасних випадків, а й кількість великих аварій та катастроф, що призводять до значних матеріальних витрат та людських жертв. Кожні 5 секунд на планеті виникає пожежа. В Україні щодоби реєструється 100-150 пожеж [2]. Викликає занепокоєння вичерпування ресурсів потенційно-небезпечних об’єктів, підвищене зношування основних виробничих фондів, недотримання нормативно-правових актів, регламентів і технічних умов виробниками та до мониторингу і державного нагляду за об’єктами з підвищеною безпекою.

 

Як свідчать причино-наслідкові зв’язки подій, що виникають у світі, головною причиною всіх негараздів є сама людина та її соціально небезпезчна діяльність.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)