АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Безпека, вигода, зручність, задоволення

Читайте также:
  1. Інформаційна безпека, основи захисту інформації
  2. Прекрасне – це почуття й усвідомлення людиною того, що здатне приносити їй естетичну насолоду і задоволення.

Мотив безпеки полягає у тому, що людина намагається уникнути будь-якої небезпеки, яка може реалізуватися в процесі діяльності.

Мотив вигоди полягає в отриманні винагороди за результати діяльності.(матеріальна і соціальна).

Мотив зручності полягає в більш легкому способі виконання предметної діяльності. (при опитуванні працівників будівельної галузі було встановлено, що вони не користуються засобами захисту тому, що вони незручні - 73%, заважають роботі – 60%, збільшують час роботи – 59%, або знижують її точність – 50%. Як видно, серед причини невикористання засобів захисту перше місце займає мотив незручності.

Мотив задоволення полягає в отриманні максимального задоволення від результатів предметної діяльності.

Доведено, що мотиви вигоди переважають у людини над мотивами безпеки.

 

Антропометричні характеристики людини. Організація робочого місця.

Антропометричні характеристики людини.

Знання антропометричних характеристик людини необхідно враховувати при вирішенні багатьох питань життєдіяльності. З врахуванням антропометричних характеристик здійснюється організація робочих місць, конструювання машин, механізмів, обладнання, визначення безпечних зон або безпечних відстаней при проектуванні проходів, лазів, люків, важелів управління.

Організація умов діяльності людини без врахування антропометричних показників, ускладнює роботу, підвищує напруженість всього організму., викликає швидку втому. Антропометричні характеристики людини вивчає антропологія.

Антропологія – це наука про людину.

Складовою частиною антропології є соматологія (від грец. Somatos - тіло). Соматологія вивчає мінливість зовнішньої будови тіла людини методом антропології.

Різні народи можуть мати неоднаковий середній зріст та пропорції, що характеризуються формою і розмірами тіла та обумовлюють скелет і м’язову систему людини.

Розрізняють соматичні та динамічні антропометричні характеристики людини. До соматичних відносять розмір тіла та його окремих частин в стоячому та сидячому положенні. До динамічних – силу кістково-м’язової системи, кути обертання в суглобах, зміну розмірів при переміщенні частин тіла в просторі.& Кістки, що складають скелет дорослої людини, витримують велике навантаження. Чоловіча плечова кістка руйнується від навантаження 850 кг, а стегнова – 1300кг. У старших за віком людей міцність кісток зменшується, тому вони стають більш крихкими.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)