АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності

Читайте также:
 1. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 3. Безпека життєдіяльності
 4. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 5. Более результативной с точки зрения определения победите-
 6. Види господарської діяльності
 7. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА
 8. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 9. Види підприємницької діяльності.
 10. Види підприємницької діяльності.
 11. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності

Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності занесемо до таблиці 3.7 та розрахуємо дисконтовані потоки реальних грошей за роками.

 

Таблиця 3.7 – Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності

 

Показник Позначки показників Значення показників за роками, грн.
Ефект від інвестиційної діяльності   Еін.д.          
Ефект від операційної діяльності   Еоп.д.          
Ефект від фінансової діяльності Еф.д.            
Коефіцієнт дисконтування при r= 10 % К          
Дисконтований потік реальних грошей   ДПр.гр.          

 

Ефект від інвестиційної діяльності в перший рік, це інвестиції зроблені в відповідний період (таблиці 3.2 (Ізаг)).

Ефект від операційної діяльності дорівнює значенню (чпг) таблиці 3.4.

Ефект від фінансової діяльності дорівнює значенню (ПРГ) таблиці 3.5.

Дисконтований потік реальних грошей визначається як добуток ефекту від фінансової діяльності (потоку реальних грошей від фінансової діяльності) на коефіцієнт дисконтування за допомогою формули (3.28).

(3.28)

Визначимо чисту теперішню вартість (NPV), як суму дисконтованих потоків реальних грошей CFt за формулою (3.29):

 

, грн (3.29)

 

Зробити висновок.

 

 

Практична робота №4 (4 годин).

 

Тема: Формування і розвиток проектної команди

 

Мета: Визначити психологічні аспекти членів команди для створення проектної команди

 

У межах проектної команди як організаційної структури управління проектом функціонують керівник проекту, інженер-координатор проекту, менеджер по проектуванню, адміністративна і інформаційна служби, групи фінансів, обліку і аналізу, маркетингу, по управлінню будівельно-монтажними роботами, матеріально-технічного забезпечення, координатор робіт і так далі

Проект-менеджер повинен мати широкий спектр знань в різних сферах діяльності. Керівник проекту повинен детально знати усі життєві фази проекту. Проте найважливіша сфера його діяльності - ця ефективна співпраця з великою кількістю людей : членами команди працівниками фірми, учасниками проекту, безпосереднім оточенням прямої і непрямої дії.Проект-менеджер повинен розбиратися в людях, оцінювати і передбачати, що в тій або іншій ситуаціях можна від них чекати. Такі знання допомагають проект-менеджеру знайти контакт з членами команди, працівниками фірми, замовниками і іншими учасниками проекту. Розуміння психології людей дасть йому можливість зайняти правильну позицію на переговорах, нарадах, в конфліктах, а також зайняти людей на користь проекту з максимальним ефектом.

Темпераментом називається характерна для цієї людини сукупність психічних особливостей, пов'язаних з емоційною збудливістю, т. е. зі швидкістю виникнення почуттів, з однією і силою — з іншою

Фізіологічною основою темпераменту є тип вищої нервової діяльності, визначуваний співвідношенням основних властивостей нервової системи : сили, урівноваженості і рухливості процесів збудження і гальмування, що протікають в нервовій системі. Тип нервової системи визначається генотипом, тобто спадковим типом.

Було виділено 4 чітко обкреслених типу нервової системи, тобто певних комплексів основних властивостей нервових процесів.

 • Слабкий тип характеризується слабкістю як збудливого, так і гальмівного процесів — відповідає гіппократівському меланхолікові.
 • Сильний неурівноважений тип характеризується сильним дратівливим процесом і відносно сильним процесом гальмування — відповідає холерикові, «нестримному» типу.
 • Сильний урівноважений рухливий тип — відповідає сангвінікові, «живому» типу.
 • Сильний урівноважений, але з інертними нервовими процесами — відповідає флегматику, «спокійному» типу.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)