АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Визначимо ефект від операційної діяльності по проекту

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Алгоритмы поиска дефектов
 3. Аналіз ефективності використання основних фондів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз ефектів.
 6. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 7. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 8. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 9. Аномалии развития скелета и структурных дефектов у собак
 10. Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры.
 11. Бездефектное изготовление продукции на Саратовском авиационном заводе
 12. Безпека життєдіяльності

 

Щоб визначити ефект від операційної діяльності по проекту для цього необхідно розрахувати грошовий потік, який наведено в таблиці 3.4.

 

Таблиця 3.4 – Проектний грошовий потік від операційної діяльності

 

Показник Позначки показників Значення показників за роками  
 
Виплата процентів по кредитах, грн Впр.к            
Прибуток до відрахування податків, грн Пвп            
Податок на прибуток, грн ПП            
Проектований чистий дохід,грн ЧДпр            
Чистий притік грошей від операційної діяльності, грн чпг              
 

 

Згідно з вихідними даними повернення основної суми кредиту буде провадитися з другого року рівними долями, виплати будуть здійснюватись в кінці відповідного року, тобто протягом останніх 4 років необхідно виплатити основну суму кредиту.

Щорічне повернення заборгованості становитиме (таблиця 3.4 (2)):

 
 
Впр.к = ВКосн / 4, грн. (1.11)

 

 


Виплату процентів за кредитами будемо розраховувати за залишком кредиту.

За перший та другий рік виплата буде дорівнювати добутку процентної ставки по кредитах на загальне вкладення в основний капітал, тому що виплату основної суми кредиту будемо здійснювати в кінці другого року:

 
 
Впр.к1,2 = ВКосн ×10%, грн. (1.12)

 

 


Для третього, четвертого, п’ятого років виплата буде дорівнювати різницю між загальною сумою кредиту та щорічною виплатою послідовно за кожний рік:

Прибуток до відрахування податків розраховується як різниця виторгу та суми витрат на паливно-мастильні матеріали, заробітну платню, інші щорічні витрати, амортизацію й виплату процентів по кредитах:

 

Пвп = Д - (Впмм + ЗП1+ Він + Азаг + Впр.к) , грн. (1.13)

 

 


Податок на прибуток розраховується як добуток ставки податку на прибуток і прибутку до відрахування податків: 
 
ПП = 20%× Пвп, грн. (1.14)

 

 


Проектований чистий дохід розраховується, як різниця прибутку до відрахування податку та податку на прибуток:

 

 
 
ЧДпр = Пвп - ПП, грн. (1.15)

 

 


Чистий притік від операційної діяльності розраховується, як сума проектованого чистого доходу та нарахованої амортизації:

 

чпг = ЧДпр + Азаг , грн. (1.16)

 

 


Якщо прибуток до виплати податків є величина негативна, то податок на прибуток відсутній, чистий дохід, що проектується – теж відсутній, а чистий притік від операційної діяльності дорівнюється амортизації.

 

ІІІ. Визначимо ефект від фінансової діяльності по проекту, для цього розрахуємо грошовий потік від фінансової діяльності та сальдо реальних грошей

 

Визначимо ефект від фінансової діяльності по проекту, для цього розрахуємо грошовий потік від фінансової діяльності та сальдо реальних грошей, розрахунки яких наведено в таблиці 3.5.

 

Таблиця 3.5 – Проектний грошовий потік від фінансової діяльності

 

Показник Позначки показників Значення показників за роками
Довгостроковий кредит ДК          
Погашення заборгованості   ПЗ          

Продовження таблиці 3.5

 

 
Сальдо фінансової діяльності   Сф.д.            
Потік реальних грошей від фінансової діяльності ПРГ            
 
Сальдо реальних грошей Ср.г.            

 

Довгостроковий кредит для першого року діяльності дорівнює сумі вкладень в основний капітал, беремо з таблиці 3.2 (ВКосн).

Погашення заборгованості здійснюється, згідно з вихідними даними, починаючи з другого року реалізації проекту рівними частками, тобто, як було зазначено вище, щорічне повернення заборгованості визначається за формулою (3.11).

Сальдо фінансової діяльності, в даному випадку, визначається як сума довгострокового кредиту та коштів на погашення заборгованості:

 
 
Сф.д. = ДК + ПЗ , грн. (1.17)

 

 


Потік реальних грошей від фінансової діяльності визначається як сума загального обсягу інвестицій та чистого припливу грошей від операційної діяльності:

 
 
ПРГ = Ізаг + ЧПГ , грн. (1.18)

 

 


Сальдо реальних грошей визначається як сума коштів на погашення заборгованості та чистого припливу грошей від операційної діяльності:

 

 
 
Ср.г. = ПЗ + ЧПГ , грн. (1.19)

 

 


Визначимо чисту ліквідаційну вартість всього майна, для цього розрахуємо чистий потік реальних грошей на стадії ліквідації проекту, який наведено в таблиці 3.6.

 

Таблиця 3.6 – Чиста ліквідаційна вартість

 

Показник Позначки показників Значення показників за роками
Земля Споруди Обладнання Автобуси Всього
ВРз ВРсп ВРоб ВРа  
Ринкова вартість, грн. ВР          
Початкові витрати, грн. Впоч.          
Амортизація, грн. А          
Балансова вартість, грн. Вбал          
Витрати на ліквідацію, грн. Вліквід          
Приріст вартості капіталу, грн. ∆Вк          
Операційний дохід, грн. ОД          
Податок на прибуток, грн. ПП'          
Чиста ліквідаційна вартість, грн ЧЛВ          

 

Ринкову вартість елементів проекту та початкові витрати приймаємо згідно з вихідними даними (табл.3.1).

Амортизація дорівнює початковим витратам, окрім землі.

Балансова вартість земельної ділянки, споруд, обладнання, автобусів визначається як різниця між початковими витратами й амортизацією:

 
 
Вбал = Впоч. + А , грн. (1.20)

 

 


Згідно з вихідними даними витрати на ліквідацію дорівнюють 5 % від ринкової вартості активів

 
 
Вліквід = ВР ×5%, грн. (1.21)

 

 


Приріст вартості капіталу відноситься до землі і визначається як різниця між ринковою і балансовою вартістю майна:

 
 
∆Вк = ВР - Вбал, грн. (1.22)

 

 


Операційний дохід (збитки) відноситься до інших активів (окрім землі), що реалізуються окремо.

Визначається як різниця між ринковою вартістю та сумою балансової вартості та витратами на ліквідацію:

 
 
ОД = ВР – Вбал – Вліквід, грн. (1.23)

 

 


Податок на прибуток розраховується як добуток приросту вартості капіталу на ставку податку на прибуток:

- для землі:

 
 
ПП' = ∆Вк ×20%, грн. (1.24)

 

 


- для інших видів активів розраховується як добуток операційного доходу на ставку податку на прибуток:

 

 
 
ПП' = ОД ×20%, грн. (1.25)

 

 


Чиста ліквідаційна вартість являє собою різницю між приростом вартості капіталу (для землі) або операційним доходом (для інших активів) та податками на прибуток:

- для землі:

 
 
ЧЛВ = ∆Вк - ПП' , грн. (1.26)

 

 


- для інших видів активів розраховується як добуток операційного доходу на ставку податку на прибуток:

 

 
 
ЧЛВ = ОД - ПП' , грн. (1.27)

 

 


Обсяг чистої ліквідаційної вартості показується у таблиці 3.6, у графі "всього". Він заноситься також у таблицю 3.2 зі знаком "плюс", якщо чиста ліквідаційна вартість позитивна (доходи більше витрат) і зі знаком мінус, якщо вона негативна.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)