АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Розрахунок основних показників проектного аналізу

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Акустичний розрахунок
 3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 4. Аналіз ефективності використання основних фондів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 7. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 8. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 9. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 10. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 11. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 12. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне

Зміст

  стор.
Практична робота №1. Розрахунок основних показників проектного аналізу………….
Практична робота №2 Бізнес-план підприємства, його структура………………………
Практична робота №3 Розрахунок грошового потоку та визначення доцільності  
реалізації інвестиційного проекту…………………………………………………………
Практична робота №4. Формування і розвиток проектної команди……………………..
Перелік літератури…………………………………………………………………………..
Додатки……………………………………………………………………………………….

 

 

Мета методичних вказівок - допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал з дисципліни " Проектний аналіз " В курсі вивчаються теоретичні питання підготовки і здійснення інвестиційних проектів, способи залучення фінансових ресурсів для впровадження проектів у виробничу діяльність, а також механізм управління інвестиційними проектами.

Предметом курсу є вивчення концепцій, методології, а також критеріїв визначення, порівняння, обгрунтування альтернативних інвестиційних рішень в умовах обмеженості ресурсів.

Особлива увага приділена розгляду концепції проекту і життєвому циклу проекту. В результаті вивчення дисципліни "Проектний аналіз" студенти повинні знати:

• основні ознаки і типи проектів, характеристики проектів;

• функції управління проектами, - місце проектної технології в життєвому циклі організації;

• особливості планування ресурсів, витрат і бюджету проекту;

.сучасну технологію і методологію управління проектом і усвідомлювати місце і роль управління проектом в загальній системі організаційно-економічних знань

У методичних вказівках викладена послідовність виконання чотирьох окремих завдань. Роботу виконують відповідно до варіантів, індивідуально з допоміжними розрахунками. Виконані завдання студентами передаються викладачу для перевірки з подальшим їх захистом. Обсяг завдань визначається й коригується викладачем у залежності від форми навчання.

 

 

Практична робота №1 (4 годин)..

 

Тема: Розрахунок основних показників проектного аналізу.

 

Мета: навчитися визначати основні показники проектного аналізу .Для оцінювання ефективності проекту використовуються такі показники: чистий дохід (ЧД), чистий дисконтований дохід (ЧДД), індекс доходності (ІД) і внутрішня норма доходності (ВНД).

Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту є різницею між надходженнями і виплатами коштів підприємства в процесі реалізації проекту стосовно кожного інтервалу планування.

Виплати підприємства поділяються на капітальні (одноразові) витрати й поточні витрати. До капітальних витрат належать витрати, які спрямовані на створення виробничих потужностей і розробку продукції. Капітальні витрати носять одноразовий характер і проводяться, як правило, на початковому етапі реалізації проекту, який прийнято вважати нульовим етапом.

Поточні витрати - це витрати на придбання сировини, матеріалів і комплектуючих, оплату праці працівників підприємства, інші види витрат, належать до собівартості продукції. Поточні витрати здійснюються протягом усього терміну реалізації проекту.

Надходження - це результат діяльності підприємства в процесі здійснення проекту у вигляді виручки від реалізації виробленої продукції. Різниця між результатами діяльності підприємства і його поточними витратами становить дохід від поточної діяльності підприємства. Щоб оцінити величину реального доходу, отриманого підприємством за період реалізації проекту (його життєвий цикл), необхідно зменшити сумарний поточний дохід підприємства на величину капітальних витрат, тобто "очистити" результати діяльності підприємства від усіх витрат, пов'язаних з їх досягненням. Отримана різниця і є чистим доходом від реалізації проекту.

Використання в практиці оцінювання інвестиційних проектів величини чистого дисконтованого доходу як похідного від розглянутого вище показника чистого доходу спричинило очевидною нерівноцінністю для інвестора поточних і майбутніх доходів. Іншими словами, доходи інвестора, отримані в результаті реалізації проекту, підлягають коректуванню на величину упущеної вигоди у зв'язку із "заморожуванням" грошових коштів, відмовою від їх використання в інших сферах застосування капіталу.

Дисконтування – основна процедура фінансових операцій, лежить в основі доходності фінансових ринків. Дисконтування є єдиною методикою, яка порівнює вартість різних об‘єктів у часі. Дисконтування приводить теперішню вартість до майбутньої і навпаки. Дисконтування може проводитися різними методами.

Математичними за допомогою формул та фінансових таблиць. Для того щоб відобразити зменшення абсолютної величини чистого доходу від реалізації проекту в результаті зниження "цінності" грошей з часом, використовують коефіцієнт дисконтування ( ), який розраховується за формулою:

 

(1.1)

 

де r – ставка дисконту,%;

і –період часу.

 

Прийнятий спосіб розрахунку коефіцієнта дисконтування говорить про те, що найбільша "цінність" грошових коштів є в теперішній час. Чим більше віднесений у майбутнє термін повернення вкладених грошових коштів від моменту їх інвестування в проект (теперішнього моменту), тим нижча "цінність" грошових коштів. Значення коефіцієнта дисконтування для заданого інтервалу (періоду) реалізації проекту визначається вибраним значенням норми дисконтування.

Норма дисконтування (ставка дисконту) розглядається в загальному вигляді як норма прибутку на вкладений капітал, тобто як відсоток прибутку, який інвестор або підприємство хоче отримати, в результаті реалізації проекту. Якщо норма дисконтування відображає інтереси підприємства-ініціатора проекту, вона приймається на рівні середньої норми прибутку для підприємства. При врахуванні інтересів іншого підприємства, яке вклало гроші в проект, норма дисконтування розглядається на рівні ставки банківського депозиту; для банків, які надали кредит для реалізації проекту, - на рівні ставки міжбанківського відсотку тощо.

Щоб отримати величину чистого доходу підприємства з урахуванням майбутнього зниження "цінності" грошей (чистого дисконтованого доходу), необхідно визначити дисконтовані капітальні вкладення (розраховуються шляхом множення капітальних вкладень у проект на коефіцієнт дисконтування; дисконтовані поточні витрати підприємства визначаються аналогічно дисконтованим капітальним вкладенням і дисконтовані надходження. В результаті вирахування з дисконтованих надходжень суми дисконтованих поточних витрат і дисконтованих капітальних вкладень отримуємо чистий дисконтований дохід від проекту .

У формалізованому вигляді розрахунок чистого дисконтованого доходу (ЧДД) можна подати у вигляді:

 

(1.2)

 

де Ri,– значення надходжень від реалізації проекту, грн.;

Зi – поточні витрати на реалізацію проекту, грн.;

Ii - інвестиційних витрат по рокам реалізації проекту, грн.

αі – коефіцієнт дисконтування.

n- термін реалізації проекту.

Критерій ефективності інвестиційного проекту виражається таким чином: ЧДД > 0. Позитивне значення чистого дисконтованого доходу говорить про те, що проект ефективний і може приносити прибуток у встановленому обсязі. Негативна величина чистого дисконтованого доходу свідчить про неефективність проекту (тобто при заданій нормі прибутку проект приносить збитки підприємству і/або його інвесторам).

Індекс доходності (ІД) проекту дає змогу визначити, чи зможе поточний дохід від проекту покрити капітальні вкладення в нього. Він розраховується за формулою:

 

, (1.3)

 

де ІД - індекс прибутковості за інвестиційним проектом;

ДП - сума грошового потоку в справжній вартості;

ІС - сума інвестиційних коштів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту (при різночасності вкладень також приведена до справжньої вартості).

Ефективним вважається проект, індекс доходності якого вищий за одиницю, тобто сума дисконтованих поточних доходів за проектом перевищує величину дисконтованих капітальних вкладень.

Термін окупності інвестицій (Ток) - це мінімальний часовий проміжок, який вимірюється в місяцях, кварталах або роках, починаючи з якого первинні вкладення й інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами від його здійснення. Рекомендується визначати термін окупності з використанням дисконтування.

Поряд з розглянутими показниками можливе використання й інших: точки беззбитковості, норми прибутку, капіталовіддачі, інтегральної ефективності витрат тощо. Застосування цих показників залежить від конкретного проекту й поставлених цілей. Жоден з перерахованих показників не є достатнім для прийняття рішення про ефективність інвестиційного проекту.

 

, (1.4)

 

де ПО - період окупності вкладених коштів за інвестиційним проектом;

ІС - сума інвестиційних коштів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту (при різночасності вкладень приведена до. справжній вартості);

ДПП - середня сума грошового потоку (у справжній вартості) в періоді. При короткострокових вкладеннях цей період береться за один місяць, а при довгострокових - за один рік.

Внутрішня норма доходності (ВНД) - це та норма (ставка) дисконту, при якій величина доходів від поточної діяльності підприємства в процесі реалізації рівна наведеним (дисконтним) капітальним вкладенням. Внутрішня норма доходності визначається розв'язуванням такого рівняння:

 

(1.5)

 

де Евн – внутрішня норма доходності, яку неохідно визначити.

 

Внутрішня норма доходності характеризує максимальну віддачу, яку можна отримати від проекту, тобто ту норму прибутку на вкладений капітал, за якої чистий дисконтований дохід рівний нулю. При цьому внутрішня норма доходності є гранично допустимою вартістю грошових коштів (величину відсоткової ставки за кредитом, розмір дивідендів за акціями, які імітуються, тощо), які можуть залучатися для фінансування проекту. Практично підрахунок величини ВНД проводиться методом послідовного наближення за допомогою програмних засобів типу електронних таблиць.

Рішення про інвестування засобів у проект повинні ухвалюватися з урахуванням значень всіх перерахованих показників у сукупності, а також інтересів усіх учасників інвестиційного проекту.

Дивіде́нди (лат. dividendum —те, що підлягає поділу) — частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (іі) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, те саме).

 

Di = До * (1 + r), грн. (1.6)

 

де До – обсяг початкової інвестиції, грн.

 

Визначимо дисконтоване значення прогнозованих дивидендов на першому (кінцевому) проміжку часу продолжи-тельностью N років :

 

грн. (1.7)

 

де Dt - величина дивіденду, що виплачується в t -му році;

KS - показник дисконту, за допомогою якого здійснюється приведение дивідендних виплат до справжнього моменту часу.

Скористаємося формулою Гордона для визначення дисконтованого значення последующих нескінченних серій дивідендів :

 

(1.8)

 

де g - темп росту дивідендів

 

Оцінка вартості звичайних акцій визначимо по формулі:

 

, (1.9)

 

де Р' — дисконтоване значення прогнозованих диви-дендов на першому (кінцевому) проміжку часу продолжи-тельностью N років;

Р"-дисконтированное значення последую-щей нескінченної серії дивідендів, приведене до моменту часу, що відповідає кінцю N -го року.

Точка беззбитковості - це така виручка від реалізації, яка покриває витрати виробництва продукції. При цьому підприємство не отримує прибутку. Якщо обсяг виробництва нижче величини точки беззбитковості, то фірма працює у збиток.

(1.10)

 

Визначимо прибутки від реалізації кількості продукції:

 

(1.11)

 

Визначення доходу, який відповідає тому або іншому рівню від реалізації можна виконати за допомогою графіку. (рис. 1.1).

 

Сума витрат, грн...


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)