АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 3. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 4. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 5. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 6. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 7. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 8. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 9. Види груп і характеристика основних якостей групи
 10. Види документації основних учасників ремонтно-будівельного господарства
 11. Визначення місця зіткнення за кінцевим розташування транспортних засобів

 

 

 

Облік вибуття основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 

Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи банку

 

 


Тема 10. ОБЛІК ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУ

10.1. Облік операцій із придбання банком запасів матеріальних цінностей

10.2. Списання запасів матеріальних цінностей

10.3. Облік резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, пов’язаної із запасами матеріальних цінностей

10.4. Розкриття інформації про запаси матеріальних цінностей банку

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)