АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розкриття інформації про валютні операції

Читайте также:
 1. А) Означення множини. Операції над множинами
 2. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 3. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 4. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 5. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 6. Джерела інформації для економічного аналізу
 7. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 8. За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?
 9. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
 10. Звернення до елементів векторів та операції з ними
 11. Звернення до елементів матриці та операції з ними
 12. Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. Операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки і норми обов’язкового резервування


Тема 9. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

9.1. Облік операцій з придбання та створення основних засобів та нематеріальних активів

9.2. Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

9.3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

9.4. Облік вибуття основних засобів та нематеріальних активів

9.5. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи банку

 

 

Облік операцій з придбання та створення основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)