АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тама 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 4. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 5. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 6. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 7. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 8. Виправлення помилок в облікових регістрах
 9. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою.
 10. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 11. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 12. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку

5.1. Характеристика рахунків, що використовуються для обліку операцій з кредитування клієнтів банку

5.2. Облік операцій із надання банком кредитів клієнтам та їх повернення

5.3. Облік доходів за наданими кредитами клієнтам банку

5.4. Облік забезпечення кредитних операцій

5.5. Облік операцій з формування та використання спеціальних резервів за наданими кредитами

5.6. Розкриття інформації про надані банком кредити та позабалансові зобов’язання кредитного характеру

 

Характеристика рахунків, що використовуються для обліку операцій з кредитування клієнтів банку

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)