АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 6. ІНСТРУМЕНТИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ЦИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 4. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 5. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 6. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 7. Б) Основні властивості операцій над множинами
 8. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 9. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 10. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 11. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 12. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)

 

 

6.1. Облік розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями та платіжними вимогами

6.2. Облік розрахунків з допомогою розрахункових чеків

6.3. Облік розрахунків акредитивами

6.4. Облік розрахунків з допомогою платіжних карток

Облік розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями та платіжними вимогами

 

 

Облік розрахунків з допомогою розрахункових чеків

 

 

Облік розрахунків акредитивами

 

 

Облік розрахунків з допомогою платіжних карток


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)