АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. III.2. Преступление: общая характеристика
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 5. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 8. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 9. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 10. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 11. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 12. Аналіз роботи системи

 

Запитання для самоконтролю та самостійної роботи студентів.

1. Побудувати перпендикуляр до заданого відрізка в його середині.

2. Поділити заданий відрізок на дві рівні частини.

3. Поділити заданий кут пополам.

4. Через точку А провести пряму, паралельну даній прямій.

5. Побудувати відрізок х, який є четвертим пропорційним для трьох заданих відрізків, тобто відрізок, який задається формулою х=(аb)/с.

6. Побудувати відрізок х, який є середнім пропорційним відрізком для двох даних, тобто відрізок заданий формулою а/х=х/b або х²=аb або х=√(аb).

7. Поділити заданий відрізок на кілька рівних частин.

8. Побудувати трикутник за трьома сторонами; за двома сторонами і кутом між ними; за стороною і двома прилеглими кутами.


 

Навчальне видання

 

Сілков В.В. Математика. Курс лекцій. //Методичні вказівки до вивчення курсу математики (ІІІ семестр). Для студентів стаціонарного відділення спец. № 6.01.01.02 “Початкова освіта” (4 р.н.). – Рівне, РДГУ, 2010. – 52 с.

 

 

Відповідальний редактор: проф. В.В.Сілков

Відповідальний за випуск: проф. В.В.Сілков

Підписано до друку . . 2010 р.

Формат 60х84 1/16. Папір друкарський.

Умовн. друк. арк.

Тираж 100 примірників

Інформаційно-видавничий відділ

Рівненського державного гуманітарного університету

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери 12

 

КУРС ЛЕКЦІЙ

З дисципліни

„Фінансовий облік у банках ”

 

 


ТЕМА 1. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

1. Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика

2. Концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України

3. Облікова політика банку

4. Документування операцій у банках

5. Класифікація банківських бухгалтерських рахунків

6. Структура та характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

7. Синтетичний та аналітичний облік в банках

Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)