АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 4. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 5. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 6. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.
 7. Виправлення помилок в облікових регістрах
 8. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою.
 9. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 10. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 11. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 12. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.

3.1. Поняття грошових коштів та еквівалентів грошових коштів

3.2. Характеристика рахунків, що використовуються для обліку готівкових коштів

3.3. Облік операцій з приймання банками готівкових коштів

3.4. Облік операцій з видачі банками готівкових коштів

3.5. Організація та облік інкасації коштів у клієнтів банку

3.6. Поняття, види та призначення кореспондентських рахунків

37. Розкриття інформації про грошові кошти та еквіваленти грошових коштів банку

Характеристика рахунків, що використовуються для обліку готівкових коштів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)