АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Державне регулювання обліку і звітності в Україні

Читайте также:
 1. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 2. Адміністративна реформа в Україні
 3. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 4. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 5. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 6. Валютне регулювання
 7. Верховна Рада та державне управління
 8. Верховна Рада та державне управління.
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. Вигнання військ блоку фашистських держав в Україні 1943-1944
 11. Види виборчих систем.Виборча система в Україні
 12. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.

Законодавчі основи регулювання бухгалтерського обліку визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Даний закон визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

Ø Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів,

Ø Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні представлена п’ятьма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів (рис.1.4.).

 

Перший рівень Закони України, тобто нормативно-правові акти вищої юридичної сили  
Другий рівень Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, тобто акти вищого органу в системі органів виконавчої влади  
Третій рівень Положення (стандарти ) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що затверджуються Міністерством фінансів України  
Четвертий рівень Нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) та методичні рекомендації Міністерства фінансів та інших органів, що розробляються і затверджуються на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей і потреб певних видів діяльності  
П’ятий рівень Рішення (накази, розпорядження) щодо організації бухгалтерського обліку і застосування конкретної облікової політики, що приймаються керівництвом підприємства на підставі попередніх чотирьох пакетів нормативно-правових документів  

Рис. 1.4. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)