АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика класів рахунків та їх взаємозв’язок з формами фінансової звітності

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. III.2. Преступление: общая характеристика
 3. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 4. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 5. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 6. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 9. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 10. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 11. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 12. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.

 

Актуальність теми:

Тема розкриває сутність та значення Плану рахунків бухгалтерського обліку, основні принципи його побудови. Студентам пропонується вивчити основні класи рахунків та рахунки, які найчастіше використовуються, з’ясувати взаємозв’язок рахунків з формами фінансової звітності.

Навчальні цілі:

Повинні знати:що таке План рахунків; які принципи покладені в основу побудови Плану рахунків; хто розробляє і затверджує План рахунків бухгалтерського обліку в Україні; класи рахунків, з яких складається діючий План рахунків в Україні

Повинні вміти: встановлювати взаємозв’язок класів рахунків з формами фінансової звітності; охарактеризувати принципи побудови Плану рахунків

Рекомендована література:

1. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – с.98-103

2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с. 211-220

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / з-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – с. 136-142

4. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Навчально-практичний посібник / Під заг. ред. Сопко В.В. – ТОВ “Видавничий дім “Професіонал”, Київ, 2004. – с.70-72

5. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. –с.92-94

6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004.– с.141-146

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови

Одне із чільних місць в організації бухгалтерського обліку належить Плану рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків – це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку, що використовується для відображення діяльності підприємства, установи, організації.

Плани рахунків будуються здебільшого за модульним принципом, що забезпечує послідовне спрощення або ускладнення бухгалтерського обліку шляхом додавання або вилучення окремих модулів. У цьому випадку бухгалтерський модуль – це функціонально завершений вузол Плану рахунків, що забезпечує бухгалтерський облік і визначення фінансового результату підприємства незалежно від його організаційно-правових форм. Отже, у методологічному аспекті План рахунків можна розглядати як сукупність бухгалтерських модулів, які можуть інтегруватися і функціонувати самостійно: балансовий, витрати – доходи – результати, позабалансовий. Кожен модуль складається з окремих класів рахунків.На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

- План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;

- План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

- План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

- План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій складається з 10 класів рахунків (9 класів балансових рахунків і клас 0 - позабалансовий).

Структурно План рахунків побудований за десятковим принципом: усі рахунки поділені на десять класів, синтетичні рахунки закодовані в межах 1-99, а субрахунки – у межах 1-9.

План рахунків може бути побудований трьома способами:

Ø Лінійний – рахунки перераховуються в певному порядку. Укладачі Плану прагнуть прив’язувати логіку його побудови до структури статей бухгалтерського балансу, або до кругообороту господарських засобів. Такий План рахунків використовувався в Україні до 2000 року

Ø Десятковий ієрархічний – всі рахунки розбиваються на десять груп, кожна група – на десять підгруп, кожна підгрупа ділиться на десять субпідгруп і т.д. Варіант десяткової ієрархічної системи побудови Плану рахунків здійснив у 1927 році Е.Шмаленбах. Діючий план рахунків в Україні побудований за даним принципом.

Ø Фасетний – найзручніший в умовах застосування елементарної обчислювальної техніки. Ієрархія рахунків має шифри за певними ознаками, однакові ознаки дозволяють об’єднувати однакову інформацію з різних рахунків. Цей підхід розвивав В.Ф.Палій.

‡агрузка...

Кожний рахунок В Плані рахунків може бути охарактеризований за двома підставами:

а) логісмографічність – число рівнів, на які розпадається рахунок першого порядку;

б) валентність – число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)