АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика класів рахунків та їх взаємозв’язок з формами фінансової звітності

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. III.2. Преступление: общая характеристика
 3. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 4. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 5. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 6. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 9. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 10. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 11. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 12. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.

Характеристики плану рахунків можна відобразити у наступній таблиці.

Таблиця 6.1. Характеристика плану рахунків

Показники Діючий План рахунків
Групування рахунків 10 класів, 0-й клас - позабалансові рахунки
Нумерація синтетичних рахунків Балансові та позабалансові рахунки – 2 цифри
Субрахунки Більшість субрахунків до кожного рахунку законодавчо затверджені
Нумерація синтетичних рахунків Затверджені номери із трьох цифр
Аналітичні рахунки Відкриваються підприємством самостійно, номери повинні починатись з номеру відповідного рахунку / субрахунку

 

План рахунків бухгалтерського обліку складається з наступних класів:

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3.Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Клас 8. витрати за елементами

Клас 9. Витрати діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

Балансові рахунки визначено таким чином, щоб їхнє сальдо відповідало сумам, які відображаються у статтях балансу. Розділи І-ІІІ Активу балансу заповнюють на підставі даних рахунків класів1-3, а розділи І-V Пасиву балансу – на підставі даних рахунків класів 4-6.

Дані рахунків класів 7-9, на яких обліковують витрати, доходи і фінансові результати, використовують для складання Звіту про фінансові результати. Дані позабалансових рахунків класу 0 відображають у Примітках до фінансових звітів. Особливу увагу слід звернути на те, що рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств, а рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуть усі підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва та організацій, що не здійснюють комерційної діяльності, із відкриттям за власним бажанням рахунків класу 8 ”Витрати за елементами”.

Оскільки використання Плану рахунків передбачено в усіх галузях народного господарства, кожне підприємство розробляє робочий план рахунків залежно від видів діяльності.

Контрольні запитання

1. Що розуміють під планом рахунків?

2. Яке значення Плану рахунків?

3. Ким розроблено і затверджено План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування?4. Принципи побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій

5. В чому полягає сутність лінійного способу побудови Плану рахунків?

6. В чому полягає сутність десяткового ієрархічного способу побудови Плану рахунків?

7. Який спосіб побудови Плану рахунків найзручніший в умовах застосування компютерної техніки?

8. За якими двома підставами може бути охарактеризований План рахунків?

9. Для чого розробляється робочий План рахунків і що він являє собою?

Тести для самоконтролю

1. Як можна пояснити логісмографічність:

а)Число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати

б)Число рівнів, на які розподіляється рахунок

2. Діючий План рахунків поділяється на .___. класів:

А) 9

б) 10

в) 7

3. Який спосіб побудови Плану рахунків найзручніший в умовах застосування комп’ютерної техніки:

а) Лінійний

б) Фасетний

в) Десятковий ієрархічний

4. План рахунків бухгалтерського обліку, який використовувався до 2000 року був побудований за наступним способом:

а) Десятковий ієрархічний

б) Лінійний

в) Фасетний

5. Як можна пояснити валентність в бухгалтерському обліку:

а)Число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати

б) Число рівнів, на які розподіляється рахунок

6. Хто запропонував варіант десяткової ієрархічної системи побудови Плану рахунків:

а) Дж. Чербоні

б) Е.Шмаленбах

в) В.Ф.Палій

7. Хто із наведених вчених розвивав фасетний спосіб побудови Плану рахунків:

а) Ж.Саварі

б) В.Ф.Палій

в) Е.Шмаленбах

8. За яким способом побудований діючий план рахунків в Україні:

а) Лінійний

б) Фасетний

в) Десятковий ієрархічний

9. В єдиному Плані рахунків передбачено близько _____ синтетичних рахунків:

А) 60

б) 90

в) 80

10. Дані яких класів рахунків використовуються при складанні Звіту про фінансові результати:

‡агрузка...

А) 5, 6

б) 7, 8, 9

в) 1, 2, 3


ТЕМА 7. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПЛАН ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)