АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальне поняття про облік і його роль в управлінні та контролі

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 5. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 6. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 7. Введення поняття комплексного числа
 8. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 11. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 12. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.

Поняття облікв широкому розумінні означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних і суспільних явищ.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. Бізнесменам і всім, хто має відношення до підприємництва потрібно навчитися розуміти вже знайомі слова в їх бухгалтерському, а не традиційному значенні.

Облік широко використовується в діловому світі для опису угод між різними підприємствами.

Головне завдання бухгалтерського обліку – забезпечити фінансовою інформацією діюче підприємство. Ця інформація потрібна не лише податковому інспектору, але й менеджерам, власникам і всім працівникам підприємства для прийняття управлінських рішень, планування, розширення діяльності або ліквідації підприємства.

Термінами і поняттями бухгалтерського обліку широко оперують менеджери, власники, інвестори, банкіри, юристи, бухгалтери – всі, хто так чи інакше вступає в ділове життя.

Основою для розробки і реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан керованого об’єкту і його оточення, виконання управлінських команд і узагальнюючі результати.

Облікце найважливіша функція господарського управління, що забезпечує управлінські органи інформацією про різні аспекти діяльності підприємств та безпосередньо впливає на якість управлінських рішень, ефективність системи управління.

Він включає спостереження, вимірювання, реєстрацію багатьох різноманітних явищ, з яких складається господарська діяльність, і обробку одержаних даних для потреб керівництва.

Він є органічною функцією управління, що тісно пов’язана з такими управлінськими функціями, як планування і регулювання, аналіз і контроль.

2. Види господарського обліку. Види бухгалтерського обліку та облікові вимірники

Кожне явище, подія, що відбувається на підприємстві і спрямоване на здійснення його статутної діяльності, називається господарською операцією.

Операції, що здійснюються на підприємстві, складають його діяльність, яка називається господарською і охоплюється господарським обліком. Отже, облік, який відображає всі без винятку об’єкти господарського характеру називаєтьсягосподарським.

Господарський облік –це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів, які здійснюються або здійснилися (придбали обладнання, матеріали тощо) або діючий процес (виготовлення продукції, надання послуг тощо) при господарюванні.Господарський облік являє собою комплекс даних інформації) про здійснення певної діяльності в тій чи іншій суспільно-економічній формації.

Господарський облік як сукупність фактичної інформації про бізнес включає:

Ø оперативний облік

Ø статистичний облік

Ø бухгалтерський облік.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)