АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика діючих форм бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 5. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 6. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 7. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 8. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 9. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.
 10. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.
 11. Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
 12. Баланс предприятия как обобщающая характеристика хозяйственных средств

Меморіально-ордерна форма обліку одержала назву від меморіального ордеру, складанням якого завершується обробка документів. Вона виникла в результаті творчої переробки нової італійської форми бухгалтерського обліку і передбачає складання проводок на кожний первинний документ окремою довідкою в меморіальних ордерах.

Основними принципами меморіально-ордерної форми обліку є:

Ø Оформлення бухгалтерських проводок меморіальними ордерами

Ø Поділ синтетичного обліку на хронологічний і систематичний

Ø Ведення аналітичного обліку на картках

Ø Особлива будова Головної книги, яка розкриває кореспонденцію
рахунків.

Перевагамиданої форми обліку є:

1. Достатньо проста побудова

2. Наочність записів

3. В будь-який час можна одержати баланс по рахунках

4. Можливість розподілу облікової роботи між спеціалістами різного рівня

Недолікамиданої форми обліку є:

1. Багаторазовість записів

2. Відрив синтетичного обліку від аналітичного

3. Тривалість облікового циклу робіт

4. Незручність перевірки взаємних розрахунків.

Форма обліку Журнал-Головна

На підприємствах, що мають невелику кількість синтетичних рахунків, може застосовуватись один із спрощених варіантів меморіально-ордерної форми обліку, який прийнято називати формою “Журнал-Головна”. При цьому варіанті хронологічна реєстрація меморіальних ордерів поєднується з записами по синтетичних рахунках в одній книзі, яка має назву “Журнал-Головна”.

При застосуванні даної форми обліку більшість операцій протягом місяця групуються у допоміжних накопичувальних відомостях. За цими відомостями раз на місяць складаються меморіальні ордери.

Дані з меморіальних ордерів щомісяця заносять до регістру синтетичного обліку - книги “Журнал-Головна2, яка являє собою оборотньо-сальдовий баланс підприємства та є підставою для складання сальдового балансу встановленої форми.

Перевагамиданої форми обліку є:

1. Контроль записів

2. Наочність

3. Простота в навчанні

Недолікамиданої форми обліку є:

1. Незручність

2. Обмежена кількість рахунків

3. Обмеженість в розподілі облікової праці.

Спрощена форма обліку.

Невеликі (малі) підприємства використовують спрощену форму ведення бухгалтерського обліку, яка ведеться:Ø За простою формою бухгалтерського обліку (без використання регістрів обліку майна малого підприємства)

Ø За формою обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

При використанні спрощеної форми обліку використовують книги обліку господарських операцій, в яких відображають залишки на бухгалтерських рахунках та реєструють усі операції здійснені на підприємстві у хронологічній послідовності.

Журнальна форма обліку.Сучасні процеси реформування вимагають пристосування існуючих форм обліку у відповідності до змін, що відбуваються.

Для відображення в обліку операцій згідно з П(С)БО чинним законодавством рекомендовано використання журнальної форми обліку, яка передбачає складання журналів, відомостей, Головної книги, таблиць аналітичних даних, аркушів-розшифровок, реєстру депонованої заробітної плати, бухгалтерських довідок.

Журнали є основними регістрами синтетичного обліку, а в окремих випадках при невеликому обсязі облікової інформації і регістрами аналітичного обліку. Відомості, аркуші-розшифровки призначені для аналітичного обліку.

Кожному журналу присвоюють постійний номер. В кожному журналі нагромаджуються кредитові обороти декількох рахунків, коди яких зазначені на титульній сторінці журналу.

Підсумки журналів переносяться до Головної книги, побудованої, на відміну від журналів, за дебетовою ознакою. Незважаючи на все це журнальна форма обліку має як переваги, так і недоліки.

Перевагами є:

1) . Скорочення кількості записів та поліпшення техніки обліку

2) Поєднання синтетичного й аналітичного обліку

3) Оперативність

4) Підпорядкування регістрів цілям обліку й аналізу

5) Взаємний контроль записів в облікових регістрах

Недоліками є:

1. Непристосованість до комп’ютерної обробки даних

2. Складна побудова регістрів

3. Високий рівень кваліфікації обліковців.

 

4.Особливості комп'ютерної форми обліку

На сьогодні більшість підприємств ведуть комп'ютерну форму обліку, яка передбачає наявність ряду компонентів, без яких неможливе її створення, а саме:

‡агрузка...

Ø Методологічне забезпечення

Ø Інформаційне забезпечення

Ø Технічне забезпечення

Ø Програмне забезпечення

Ø Організаційне забезпечення.

Сучасна комп'ютерна форма обліку базується на використанні персональних комп'ютерів (ПК) та обчислювальних мереж.

За допомогою одноразового введення інформації забезпечується єдність інформаційної бази.

Особливістю комп'ютерної форми бухгалтерського обліку є те, що її існування неможливе без конкретної комп'ютерної програми. Облікові регістри різних програм є схожими, але не однаковими.

Технологічний процес обробки інформації при даній формі обліку можна поділити на три етапи:

Ø Збір і реєстрація первинних даних для обробки на ПК

Ø Формування масивів облікових даних

Ø Отримання результатів за звітний період на запит користувача.

Застосування комп’ютерів дозволяє ефективно вирішити проблему аналітичного обліку.

Основним недоліком комп’ютерної форми обліку є висока вартість програмного та технічного забезпечення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)