АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги щодо змісту та оформлення документів

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Аналітичні реакції та вимоги до них
 3. Виклад тексту документів
 4. Вимоги до бланків документів
 5. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 6. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 7. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 8. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 9. Вимоги до додатків
 10. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 11. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 12. Вимоги до змісту та розташування реквізитів

Оскільки документи мають юридичну силу, то до них висуваються вимоги щодо обов’язкових реквізитів, які повинні міститися в документі, а також щодо порядку його оформлення (рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Основні вимоги щодо оформлення документів

Документи складають в бланках типових форм, затверджених Міністерством фінансів і Держкомстатом України, або на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України, а також виготовлених самостійно, які повинні мати обов'язкові реквізити типових або спеціалізованих форм.

Виправлення в тексті і цифрових даних первинних документів, підчищення і необумовлені виправлення не допускаються. Помилки в первинних документах, складених вручну (за винятком касових і банківських), виправляються в такий спосіб: закреслюється неправильний текст або сума і надписується над закресленим виправлений текст або сума. Закреслювання виконують однією рискою так, щоб було видно виправлене. Виправлення слід робити розбірливим почерком, оговорити надписом „виправлено" і засвідчити підписами осіб, які склали документ.

У грошових документах виправлення не допускаються. Зіпсовані касові документи знищуються і переписуються.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)