АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. C) Систематическими
 4. CASE-технология создания информационных систем
 5. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 6. ERP и CRM система OpenERP
 7. HMI/SCADA – создание графического интерфейса в SCADА-системе Trace Mode 6 (часть 1).
 8. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 9. I. Основні риси політичної системи України
 10. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 11. I. Суспільство як соціальна система.
 12. I. Формирование системы военной психологии в России.

5.1Вимоги до вентиляційних систем при експлуатації

5.1.1До експлуатації допускаються вентиляційні системи, що повністю пройшли пусконалагоджувальні роботи та відповідають інструкції з експлуатації заводу-виробника, ДСТУ ГОСТ 2.601, паспорта системи.

Експлуатація вентиляційних систем повинна фіксуватися в журналі ремонту та експлуатації. В інструкції з експлуатації вентиляційних систем повинні бути відображені питання вибухо- і пожежонебезпеки.

5.1.2Планові огляди та перевірки відповідності вентиляційних систем вимогам цього стандарту повинні проводитися відповідно до графіка, затвердженого адміністрацією об'єкта.

5.1.3Профілактичні огляди приміщень для вентиляційного устаткування, очисних пристроїв і інших елементів вентиляційних систем, що обслуговують приміщення категорій А, Б і В, повинні проводитися не рідше одного разу в зміну із занесенням результатів огляду в журнал ремонту та експлуатації. Виявлені при цьому несправності підлягають негайному усуненню.

5.1.4Приміщення для вентиляційного устаткування повинні замикатись, а на їх дверях- вивішуватися таблички з написами, що забороняють вхід стороннім особам.

Не допускається зберігання в цих приміщеннях матеріалів, інструментів та інших сторонніх предметів.

5.1.5У процесі експлуатації витяжних вентиляційних систем, що транспортують агресивні середовища, необхідно робити періодичну перевірку товщини стінок повітроводів вентиляційних пристроїв і очисних споруд. Періодичність і способи перевірки товщини стінок установлюються залежно від конкретних умов роботи вентиляційних систем. Перевірка повинна виконуватись не рідше одного разу на рік.

5.1.6Вентиляційні системи, що розміщуються в приміщеннях з агресивними середовищами, повинні проходити перевірку стану і міцності стінок і елементів кріплення повітроводів, вентиляційних пристроїв і очисних споруд у строки, які установлює адміністрація об'єкта, але не рідше одного разу на рік.

5.1.7Ревізія вогнезатримуючих, зворотних клапанів, які самі закриваються, у повітроводах вентиляційних систем і підривних клапанів очисних споруд повинна проводитися в строки, що установлені адміністрацією об'єкта, але не рідше одного разу на рік. Результати оформляються актом і заносяться в паспорти установок.5.1.8Експлуатація електроустаткування вентиляційних систем, струмоведучих частин і заземлень повинна проводитися відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.4.124, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

5.1.9Змащення рухливих деталей механізмів вентиляційних систем повинно здійснюватись тільки після повної їх зупинки. До місць змащення повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ.

5.1.10При складанні планів реконструкції виробництва, пов'язаних зі зміною прийнятих технологічних схем, виробничих процесів і устаткування, повинні одночасно розглядатися питання про необхідність вимірювання параметрів існуючих вентиляційних систем або про можливість їх використання в нових умовах.

5.1.11При зміні кількості шкідливих речовин, що виділяються, тепла і вологи вентиляційні системи повинні бути реконструйовані та накладені на параметри виробництва відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005, СНиП 2.04.05.

5.2Вимоги до вентиляційних систем при ремонті

5.2.1Всі види ремонту вентиляційних систем повинні виконуватися відповідно до графіків планово-попереджувальних робіт з ремонту, затверджених адміністрацією об'єкта.

5.2.2Ремонт місцевих витяжних вентиляційних систем слід робити одночасно Із плановим ремонтом технологічного устаткування, що обслуговується цими системами.

Якщо намічені до ремонту вентиляційні системи пов'язані з іншими виробництвами або приміщеннями, їх вимикання допускається тільки після взаємного узгодження строків ремонту.

5.2.3Ремонт і чищення вентиляційних систем повинні виконуватись способами, що виклю-чають можливість виникнення вибуху і пожежі.

5.2.4Виконання ремонтних робіт, робіт з переоснащення та чищення вентиляційних систем, що обслуговують або розташованих у будівлях із приміщеннями категорій А, Б і В, дозволяється тільки після того, як концентрація вибухонебезпечних речовин у повітроводах цих будівель і приміщеннях для розміщення вентиляційного устаткування буде знижена до рівня, що не перевищує гранично допустимих величин.

‡агрузка...

5.2.5Ремонт вибухозахищеного електроустаткування вентиляційних систем, заміна та віднов-лення його деталей повинні виконуватись тільки на спеціальних підприємствах або в цехах інших підприємств, що мають на це дозвіл відповідних організацій. Відремонтоване вибухозахищене електроустаткування повинне пройти контрольне випробування на відповідність технічним умовам із занесенням результатів випробувань і характеру ремонту в паспорт електроустаткування згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601.

5.2.6Перевірка контрольно-вимірювальних приладів вентиляційних систем повинна виконува-тись згідно з чинними нормативними документами.

5.2.7Чищення вентиляційних систем має виконуватись в строки, що установлені інструкціями з експлуатації. Відмітка про чищення заноситься в журнал ремонту та експлуатації системи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)