АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Предмет бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. I. Предмет и метод теоретической экономики
 2. I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 3. III. Предмет, метод и функции философии.
 4. Базовые понятия предметного поля социальной информатики
 5. Билет 1. Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения
 6. Билет 12. Предмет социальной философии. Уровни анализа общественных отношений
 7. Билеты к экзамену по предмету «История»
 8. Бытие как предмет онтологии. Метафизическое и физическое (натуралистическое) понимания бытия.
 9. Введение в предмет.
 10. Введение. Предмет философии науки (Розов М.А., Стёпин В.С.)
 11. Введение. Предмет химии
 12. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. ОХРАНА ТРУДА КАК НАУКА

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні – все те, що пов’язане з отриманням необхідної інформації про суб’єкт господарювання, його господарську діяльність та ресурси.

У вузькому розумінні, предметом бухгалтерського обліку є сукупність процедур, пов’язаних з виявленням, вимірюванням, реєстрацією, накопиченням, узагальненням, зберіганням та передачею інформації про господарську діяльність користувачам для прийняття рішень.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати грошові кошти, матеріальні ресурси, будівлі, споруди, обладнання тощо. Бухгалтерський облік відображає їх надходження, наявність та використання. Сукупність даних грошових коштів та ресурсів являють собою господарські засоби, які є предметом бухгалтерського обліку.

Господарські засоби формуються за рахунок різних джерел: власних та залучених. Отже, до предмету бухгалтерського обліку відносяться також джерела утворення господарських засобів.

На діючих підприємствах виробничої сфери відбувається постійне споживання засобів виробництва з метою отримання продукції, її реалізації та отримання прибутку. При цьому відбувається кругообіг засобів, який включає в себе такі процеси, як: постачання, виробництво та збут.

Ці господарські процеси також включаються в предмет бухгалтерського обліку.

Створений у процесі виробництва продукт реалізується на ринку і підприємство отримує дохід, одна частина якого направляється на відшкодування виробничих витрат, а інша – на оплату податків. Та частина доходу, яка залишається після покриття витрат і сплати податків, являє собою прибуток підприємства, тобто результат господарських процесів, який також є предметом бухгалтерського обліку.

Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення засобів, господарські процеси та результати господарської діяльності підприємства.

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання.

Об’єкти бухгалтерського обліку

Об’єкт це явище, предмет, на який спрямована будь-яка діяльність.

Об’єкти за економічним змістом та призначенням можна поділити на групи:

Об’єкти, що забезпечують господарську діяльність· господарські засоби

· джерела утворення засобів: власні, залучені

Об’єкти, що складають господарську діяльність

· господарські процеси

· результати господарських процесів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)