АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Користувачі бухгалтерської інформації

Читайте также:
 1. Внутрішні користувачі
 2. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 3. Джерела інформації для економічного аналізу
 4. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 5. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
 6. Інформаційна безпека, основи захисту інформації
 7. Інформація і дані. Визначення інформації
 8. Інфраструктура сертифіката для сертифікатів користувачів
 9. Кількість інформації у всьому тексті, що передається
 10. Класифікатор. Способи створення класифікаторів техніко-економічної інформації.
 11. Класифікація користувачі облікової інформації
 12. Класифікація та кодування економічної інформації. Методи класифікації. Системи кодування

Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації. Залежно від основних інтересів і цілей це можуть бути державні органи і громадські організації, юридичні особи, які мають відносини з цим підприємством, фізичні особи (акціонери), зарубіжні партнери та інвестори.

По відношенню до підприємства всіх користувачів даними бухгалтерського обліку можна умовно поділити на дві групи:

Ø Внутрішні користувачі,

Ø Зовнішні користувачі.

Класифікацію користувачів облікової інформації можна подати за схемою, наведеною на рис. 1.3.

 

 

 

 


Рис. 1.3. Класифікація користувачів облікової інформації

6. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом, та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство:

Ø самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку;

Ø визначає облікову політику підприємства;

Ø має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення реєстрації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який керує підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання первинних документів. Керівник не може делегувати свою відповідальність будь-якій іншій особі, за винятком випадків, коли він більше місяця самостійно не може виконувати свої обов'язки через хворобу, відпустку, тривале відрядження, ділову поїздку тощо. На період відсутності вся відповідальність покладається на його заступника, який має право першого підпису, незалежно від того, було це відображено в спеціальному акті чи ні.Законом про бухгалтерський облік передбачені наступні форми організації бухгалтерського обліку:

Ø введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером,

Ø користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи,

Ø ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою,

Ø самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватись на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватись.

Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємствах здійснюється у відповідності до обраної на підприємстві облікової політики, яка знаходить своє відображення у Наказі про облікову політику.

Наказ про облікову політику може складатись з таких розділів: Преамбула

1. Організація бухгалтерської служби на підприємстві.

2. Методологічні аспекти

3. Організаційно-технічні аспекти

В преамбулі вказується основні відомості про підприємство та основні документи, якими керуються при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві.

Підготовка Наказу про облікову політику підприємства на практиці єдосить трудомісткою справою і вимагає від учасників цього процесу неабияких здібностей, комплексних знань всіх процесів, які відбувались на підприємстві за його межами в минулому, здійснюються зараз і проводитимуться в майбутньому. Усе це потребує ґрунтовного аналізу подій і фактів, вміння бачити перспективу, неординарно мислити тощо.

‡агрузка...

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись лише у певних випадках.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)