АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні методи державного управління.
 3. Адміністративні методи менеджменту
 4. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 6. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 7. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 10. Виправлення помилок в облікових регістрах
 11. Витрати в довгостроковому періоді.

 

Не всі витрати, які виникають на підприємстві, пов'язані з виробництвом продукції (робіт. послуг). Для організації обліку витрат їх поділяють на такі, що включаються до собівартості продукції і які до неї не включаються (витрати звітного періоду).

Витратами звітного періоду називають витрати, які здійснені в минулих або звітному періодах та будуть враховуватись при визначенні фінансового результату (доходи – витрати) у звітному періоді.

До витрат звітного періоду відносяться витрати пов’язані з управлінням підприємства (адміністративні витрати), із реалізацією продукції (витрати на збут), витрати, що випливають з основного виду діяльності ( витрати іншої операційної діяльності ) тощо. У балансі на звітну дату такі витрати не відображаються, на балансових рахунках вони не обліковуються і залишку на кінець звітного періоду не мають.

До складу адміністративних витрат відносяться витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства. Вони включають: організаційні витрати, представницькі витрати, витрати на службові відрядження, утримання апарату управління підприємством, витрати на утримання основних засобів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок, , плата за розрахунково-касове обслуговування, податки, збори та інші витрати адміністративного призначення.

Адміністративні витрати відображаються на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Він прирівнюється до активного рахунку: по дебету відображається збільшення витрат, по кредиту - їх списання. Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів витрат.

До складу витрат на збут відносяться: витрати матеріалів на пакування готової продукції, витрати на ремонт тари, оплата праці і комісійні винагороди продавцям, працівникам відділу збуту, витрати на рекламу та маркетинг, витрати на відрядження працівників зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, що використовуються для збуту продукції тощо. Витрати на збут відображаються на рахунку 93 "Витрати на збут". Рахунок прирівнюється до активних рахунків: по дебету відображається збільшення витрат, по кредиту - їх списання.

До інших операційних витрат включаються: собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів і основних засобів, суми відрахувань до резерву сумнівних боргів, суми нестач і втрат від псування цінностей, суми штрафів, пені, інші витрати операційної діяльності. Інші операційні витрати обліковуються на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності". По дебету цього рахунку відображається збільшення витрат, по кредиту - їх списання.

Наведені витрати звітного періоду протягом періоду накопичуються по дебету рахунків витрат, в кінці звітного періоду підсумовуються обороти по дебету рахунків та визначені суми списуються на рахунок 791 "Фінансовий результат від операційної діяльності". На цей же рахунок списуються в кінці звітного періоду доходи від операційної діяльності. В результаті порівняння доходів і витрат операційної діяльності визначається фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток чи збиток).

Крім операційної діяльності підприємство може здійснювати фінансову і інвестиційну діяльність (для підприємств, для яких фінансова і інвестиційна діяльність не є основною). В результаті здійснення фінансової діяльності змінюється розмір і склад власного і позикового капіталу, виникають фінансові витрати. До них відносяться витрати на сплату відсотків по кредитах, витрати, що виникають при залученні позикового капіталу. Витрати із фінансової діяльності обліковуються на рахунку 95 "Фінансові витрати". По дебету цього рахунку відображається збільшення фінансових витрат при нарахуванні відсотків банкам по кредиту, випуском, обігом цінних паперів тощо, по кредиту - їх списання на рахунок 79 "Фінансовий результат". Рахунок має субрахунки для більш детального обліку фінансових витрат.

В процесі інвестиційної діяльності виникають втрати, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Такі втрати обліковуються на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі". По дебету рахунку відображається сума визнаних втрат, по кредиту - їх списання на рахунок 79 "Фінансовий результат".

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають в результаті звичайної діяльності підприємства, але не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. До таких витрат відносяться витрати, які виникли в результаті ліквідації необоротних активів (в тому числі залишкова їх вартість на момент ліквідації), суми уцінки необоротних активів, втрати від неопераційних курсових різниць тощо. Такі витрати обліковються на рахунку 97 "Інші витрати". По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту - їх списання на рахунок 79 "Фінансовий результат".

 


Питання для самоконтролю

1. За яких умов витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності?

2. В чому полягає сутність принципу відповідності доходів і витрат?

3. За якими ознаками групуються витрати?

4. За якими ознаками класифікуються витирати?

5. Розкрити поняття "виробнича собівартість", "собівартість готової продукції", "собівартість реалізованої продукції"?

6. В якому порядку відбувається калькулювання собівартості продукції? Зміст поняття "статті калькуляції".

7. З яких витрат формуються виробничі витрати на виготовлення продукції (робіт, послуг)?

8. Сутність і зміст загальновиробничих витрат, їх поділ на постійні і змінні.

9. Поясніть порядок розподілу постійних загальновиробничих витрат на розподілені і нерозподілені.

10. В якому порядку визначається фактична собівартість випущеної із цеха на склад готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?

11. Поняття "витрат звітного періоду", їх облік та списання.

 

Литература: [12, 25, 42, 83, 84, 85, 87, 88, 96, 100]

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)