АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні вимоги до визнання витрат

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Аналітичні реакції та вимоги до них
 5. Б) Основні властивості операцій над множинами
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 9. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 10. Види виробничих витрат
 11. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 12. Вимоги до бланків документів

 

Умови визнання витрат Особливості обліку витрат
1. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменьшенням активів або збільшенням зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком вилучення капіталу або розподілення його між власниками) та можливості достовірної їх оцінки Приклад зменшення активів: - списана сировина на виробництво продукції (Дт 23 Кт 201); - видані МШП у роботу на склад готової продукції (Дт 93 Кт 22) Приклад збільшення зобов'язань: - нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва ( Дт 23 Кт 661); - нараховано міській тепломережі за опалення цеху основного виробництва (Дт 91 Кт 631); - нараховано міській електромережі за використану технологічну електроенергію на виробництво продукції (Дт 23 Кт 631)
2. Витрати звітного періоду (які у звітному періоді приймаються для порівняння з доходами цього ж періоду з метою визначення фінансового результату) відображаються за принципом відповідності доходів і витрат   а) витрати у звітному періоді відображаються в обліку і звітності у разі, якщо у цьому ж періоді відображаються доходи заради отримання яких здійснені ці витрати. Приклад: - списана зі складу за фактичною собівартістю відвантажена покупцям готова продукція (згідно ПБО 15 доход в бухгалтерському обліку відображається на момент відвантаження і тільки тоді списуються витрати на виготовлення відвантаженої продукції, тобто вони відносяться до витрат звітного періоду) (Дт 901 Кт 26); б) якщо витрати неможливо пов'язати із доходами певного звітного періоду, вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому були здійснені. Приклад: - виданий спецодяг терміном використання менше 12 міс. у роботу на склад готової продукції (вартість спецодягу виданого в роботу неможливо ув'язати із доходами звітного місяця) (Дт 93 Кт 22)
3. Витрати на придбання активу, від якого економічні вигоди отримуються протягом декількох звітних періодів, відображаються в обліку шляхом систематичного їх розподілу між цими періодами Приклад обліку витрат шляхом систематичного розподілу: - нарахована амортизація обладнання основного виробництва у сумі, що припадає на звітний місяць (Дт 23 Кт 131); - списана на витрати звітного місяця частина вартості (1/12) спеціалізованого періодичного видання, яка на момент підписання була віднесена до витрат майбутніх періодів, підписаного на календарний рік для бухгалтерії підприємства (Дт 92 Кт 39)
4. Витрати визнаються негайно, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати критеріям активів Приклад: - відноситься на витрати сума уцінки виробничих запасів (Дт 946 Кт 20); - направлено суму на створення резерву сумнівних боргів (Дт 944 Кт 38)

 Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

- попередня оплата за послуги, запаси, роботи;

- погашення отриманих позик і займів;

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами і іншим аналогічним договорам;

- інше зменшення активів або збільшення зобовязань, які не відповідають ознакам наведеним у п. 1 таблиці 13.1.

Витрати звітного періоду відображаються у першому розділі Звіту про фінансові результати в розрізі тих видів діяльності, по яких вони були здійснені.

Витрати операційної діяльності відображаються у розділі 11 цього ж звіту в розрізі елементів операційних витрат за вирахуванням витрат, з яких складається собівартість продукції (робіт, послуг) використаних самим підприємством та собівартості реалізованих запасов і іноземної валюти.

Дані про витрати до Звіту переносяться з підсумків оборотів по бухгалтерських рахунках, на яких обліковуються витрати, та накопичувальних відомостей і таблиць обліку витрат.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)