АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 10. Облік фінансових інвестицій

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 6. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 7. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 10. Види фінансових посередників
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 12. Виправлення помилок в облікових регістрах

 

План вивчення теми:

 

1. Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка.

2. Документальне оформлення фінансових інвестицій.

3. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

4. Облік поточних фінансових інвестицій.

1. Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка

 

Фінансова інвестиція- це господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Інвестування вільних коштів у фінансові інструменти передбачає різні цілі, основними з яких є одержання в майбутньому прибутку, перетворення вільних заощаджень у високоліквідні цінні папери, встановлення контролю над підприємством - емітентом тощо.

Методологічні засади формування інформації в обліку і фінансовій звітності про фінансові інвестиції наведено у ПБО 12 "Фінансові інвестиції" та 13 "Фінансові інструменти".

Для цілей обліку та відображення у фінансовій звітності фінансові інвестиції класифікуються за такими ознаками:

Ø довгострокові фінансові інвестиції (інвестиції на період більше одного року);

Ø поточні інвестиції (інвестиції на період менше одного року);

Ø еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Кожна з цих видів інвестицій може бути у вигляді:

- інструментів капіталу (інвестицій у цінні папери);

- боргових інструментів;

- похідних інструментів.

Кожна з цих видів інвестицій може бути придбана з метою:

утримання безстроково (інструменти капіталу);

- утримання до погашення (боргові інструменти);

- подальшого перепродажу ;

Залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство інвестиції поділяються на:

Інвестиції в асоційовані підприємства - інвестору належить більше 25% вартості акцій і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Інвестиції в дочірні підприємства - інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Інвестиції в спільну діяльність - інвестиції для ведення господарської діяльності, зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.Методологія формування оцінки фінансових інвестицій при їх придбанні та відображенні у фінансовій звітності визначена у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Згідно ПБО 12 облік і оцінка фінансових інвестицій здійснюється за кожною фінансовою інвестицією.

Первісна вартість фінансових інвестицій визначається за собівартістю їх придбання. Вона складається із ціни придбання, комісійних винагород, мита, зборів, інших витрат безпосередньо пов'язаних із придбанням.

На дату балансу фінансові інвестиції відображаються з використанням таких оцінок:

Ø за справедливою вартістю;

Ø за собівартістю з врахуванням зменшеної корисності;

Ø за амортизованою собівартістю;

Ø за вартістю, визначеною методом участі у капіталі.

Застосування того чи іншого методу визначення оцінки залежить від мети придбання інвестицій.

Таблиця 10.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)