АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шахова відомість за кореспонденцією на синтетичних рахунках

Читайте также:
 1. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 2. Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА
 3. Контроль операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів в умовах комп’ютерного обліку.
 4. ЛЕКЦІЯ 8 МОРАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ
 5. Політична свідомість як форма суспільної свідомості: поняття та структура
 6. Правосвідомість, її структура та функції. Рівні і види правосвідомості
 7. Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ
 8. Професійна правосвідомість і професійна правова культура
 9. Розділ XXIV Правосвідомість і правова культура
 10. Розрахунково-платіжна відомість адміністративно-управлінського персоналу Східноукраїнського національного університету за січень 2009 року
 11. СВІДОМІСТЬ
 12. Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла

 

Кт рах-в Дт рах-в Номери бухгалтерських рахунків
Оборот по кредиту рахунків
       
        3500,00
        1600,00
        700,00
        3000,00
        800,00
        15300,00
Оборот по дебету рахунків 1625,00 800,00 16000,00 3000,00 3500,00 24925,00

 

Для побудови шахової оборотної відомості необхідно попередньо згрупувати суми кожного рахунку за кореспондуючими рахунками. Таке групування оборотів здійснюється або у контрольно-шаховій відомості, або контрольному журналі, або Головній книзі.

Оборотно-сальдові відомості по рахунках аналітичного обліку різні за формою в залежності від того, яким чином ведеться облік: тільки у вартісному виразі чи у вартісному і натуральних вимірниках. Так аналітичний облік матеріальних цінностей (таблиця) ведеться у натуральних і вартісному вимірниках, тому і в оборотно-сальдовій відомості відображаються дані по кількості і вартості.


Таблиця 3 7

 

Оборотно-сальдова відомість по аналітичних рахунках


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)