АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продукції за звітний місяць

Читайте также:
 1. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 2. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів
 3. Виробництво основних видів хімічної продукції
 4. Вітчизняний досвід управління якістю продукції
 5. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 6. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції
 7. Доходи та витрати для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний місяць
 8. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
 9. Обґрунтування структури випуску продукції
 10. Обладнання для оформлення фасованої продукції
 11. Облік виробничих витрат та формування собівартості готової продукції (робіт, послуг)
 12. Особливості автоматизованого обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії.

 

№ з/п Показники, грн За видами продукції Разом
Блок ФС-5 Плита ПК 6,0
Витрати в незавершене вир-во на початок місця (дорівнює незавершеному виробництву на кінець минулого місяця)
Витрати допоміжних виробництв
Прямі витрати за статтями калькуляції у звітному місяці: - витрати сировини і матеріалів - амортизація основних засобів - заробітна плата - нарахуваня на заробітну плату до фондів - інші прямі витрати - загальновиробничі витрати          
       
           

Продовження таблиці 13.4

Усього витрат за місяць
Витрати в незавершене вир-во на кінець місяця (за даними інвентаризації)
Фактична собівартість випущеної продукції (р.1 + р.4 - р. 5)
Випущено готової продукції за звітний місяць, шт.. х
Фактична собівартість одиниці продукції (р. 6 : р. 7) (якщо продукція однакова) х

 

Після визначення фактичної собівартості готової продукції, слід відобразити в обліку списання її собівартості з виробництва на склад проводкою: Дт 26 Кт 23 1086250 грн

 

Порядок розподілу загальновиробничих витрат можна прослідкувати на умовному прикладі.

 

Приклад:

В обліковій політиці підприємства, що виготовляє болти і шайби, прийнято за нормальну потужність кількість машино-годин .

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий при умові звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з врахуванням запланованого обслуговування виробництва (п. 4 ПБО 16).

Приклад:

Нормальна потужність у звітному місяці встановлена у кількості машиногодин, яку повинні відпрацювати робітники основного виробництва – 258100 маш/год.

Базою розподілу постійних розподілених і змінних загальновиробничих витрат між болтами і шайбами є фактична основна заробітна плата виробничих робітників, що виготовляють ці види продукції.На нормальну потужність встановлено перелік і розміри змінних і постійних витрат на управління і обслуговування виробництва: змінних загальновиробничих витрат – 12000 грн., постійних – 3980,00 грн.

Фактично відпрацьовано виробничими робітниками у звітному місяці 224810 маш/год.( на виготовлення болтів – 144200 маш/год; на виготовлення шайб – 80610 маш/год.), фактично нарахована основна заробітна плата виробничим робітникам, що виготовляли:

- болти - 23400 грн.;

- шайби - 15755 грн.

Фактичні витрати за місяць на виготовлення продукції склали (таблиця 13.5).

Таблиця 13.5

 

Види витрат Показник Витрати за видами продукції, грн.
болти шайби
Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати Витрати, що зібрались за місяць по Дт рах.23, в т.ч. 35670,00 21740,00
Фактичні змінні загальновиробничі витрати Витрати, що зібрались за місяць по Дт рах.91 12290,00 (всі включаються до с/с готової продукції)
Фактичні постійні загальновиробничі витрати 4695,00 (з них включаються до с/с тільки постійні розподілені)

 

Для визначення виробничої собівартості продукції необхідно додати до прямих витрат, що зібрались за місяць - змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені, які обчислюються таким чином:

1. Розраховується норматив запланованих постійних загальновиробничих витрат виходячи з нормальної потужності:

 

3980,00 грн. : 258100 маш/год = 0,015 грн/ маш.год.

 

2. Обчислюються витрати, які за нормативом загальновиробничих постійних витрат обґрунтовано здійснені на фактичний обсяг діяльності (постійні розподілені загальновиробничі витрати), як добуток нормативу і фактично відпрацьованих машино-годин:

 

0,015 грн. х 224810 маш/год = 3372 грн.

 

Разом змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат у звітному місяці: (12290 грн. +3372 грн. = 15662 грн.). Ці витрати повинні бути поділені між видами продукції пропорційно нарахованій основній заробітній платі виробничих робітників (таблиця 13.6):

‡агрузка...

 

Таблиця 13.6


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)