АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обладнання для оформлення фасованої продукції

Читайте также:
 1. Безпечність виробничого обладнання.
 2. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 3. Будова та експлуатація обладнання
 4. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 5. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 6. Вимоги до оформлення будівельних креслень
 7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 8. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 9. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів
 10. Виробництво основних видів хімічної продукції
 11. Вітчизняний досвід управління якістю продукції
 12. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП

 

 

В харчовій промисловості велике значення приділяється оформленню готової продукції, тобто процесу нанесення етикеток на поверхню тари.При цьому товару надається естетичний вигляд, привертається увага покупця, надається необхідна інформація про виріб.

З цією метою застосовують етикетувальні автомати, які поділяються по траєкторії руху пляшок в них на лінійні та карусельні.

Етикетувальний автомат карусельного типу має вигляд :

Рис.3.15.1.Етикетувальна машина  


1 нижня частина станини 9 вмикач/вимикач приводу палет

2 агрегатний стіл (сегментів)

3 верхня частина машини 10 зірочка, що подає пляшки в

4 транспортер, що подає пляшки в автомат

5 етикеточний магазин 11 зірочка, що виводить пляшку з

6 клейовий насос з автомату

7 панель керування (поворотна) 12 напрвляючий блок

7б панель керування і сигнальні лампи 13 датчик пляшок

8 карусель для пляшок 14 пристрій для наклейки фольги


Рис. Схематичне зображення етикетувальної машини

1 направляючий блок

2 зірочка, що подає пляшки на карусель

3 циліндр із захватами

4 клейовий валок і скребок

5 агрегатний стіл

6 сегменти для етикеток, кольереток і фольги

7 етикеточний магазин

8 обжимні щітки

9 обжимні валки

10 карусель з опорними тарілками для пляшок

11 привід сегментів для наклейки контретикеток

12 накопичувальний стіл

13 зірочка, що виводить пляшки на транспортер

14 шнек, що подає пляшки до завантажувальної зірочки

15 датчик пляшок

16 притискний пристрій для просування етикеток

17 натяжний ролик1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)