АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Аналітичні реакції та вимоги до них
 3. Вимоги до бланків документів
 4. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 5. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 6. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вимоги до додатків
 9. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 12. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

В процессе формирования трудовых ресурсов в организации большую роль играет менеджер по персоналу (HR-менеджера). Цель деятельности HR-менеджера - совмещение человеческих ресурсов, квалификации и трудового потенциал со стратегией и целями организации. Средствами презентации молодого специалиста при устройстве на работуявляются письменное резюме, автобиография рекомендательные письма, а также другие документы, которые можно представлять HR-менеджеру дистанционно или в процессе непосредственного собеседования.

 

Выводы:Имидж личности в бизнесе формируется по двум направлениям: первое, создание потока визуальной информации; второе направление (важное в формировании имиджа менеджера СКД) – это те характеристики, которые, ваша целевая аудитория считает важными. Самоподача является одной из технологий построения различных бизнес-имиджей. Аттракция имиджа является одним из факторов, определяющих деловой успех. Образ руководителя во многом определяется стилем руководства. Стиль руководства влияет на характер принятия управленческих решений.

Литература:

1. Браас, А.А. Методология принятия управленческих решений: курс лекций / А.А. Браас. – Мн.: Акад. Упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 59с.

2. Басаков, А. Управление персоналом. Конспект лекций /А. Басаков– Ростов на Дону: Феникс, 2004. – 62 с.

3. Володько, О.М. Имидж менеджера: пособие для вузов / О. М. Володько.- Минск: Амалфея, 2008. - 307 с.

4. Зубра, А.С. Управленческая культура современного руководителя: учебное пособие / А.С. Зубра. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 425с.С 45-118.

5. Лойко, Л.В. Приём зарубежной делегации. Организационно-протокольное обеспечение. Практическое пособие / Л.В. Лойко, Г.Н. Михалькевич. - Минск: Издательско-методический центр РИВШ БГУ, 2001. - 132с. (С. 4-53)

6. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский.– СПб.: Издательство «Лань», 2001. - С.304-341

 

 

Державна митна служба України

Академія митної служби України

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДИСЦИПЛІНИ

«МИТНА СТАТИСТИКА»

Дніпропетровськ

Зміст

 

Вступ................................................................................................... 3 

Вимоги до оформлення звіту............................................................. 4

 

Лабораторна робота № 1.

Тема. Варіаційні ряди розподілу та їх числові характеристики

у статистиці зовнішньої торгівлі....................................................... 7

 

Лабораторна робота № 2.

Тема. Статистичне дослідження тенденцій у розвитку експорту

послуг з урахуванням сезонних коливань....................................... 27

 

Лабораторна робота № 3

Тема заняття: “ Вибіркове спостереження”………………………….42

 

Література.......................................................................................... 54


ВСТУП

 

Метою виконання лабораторних робіт (далі – л. р.) є закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок проведення статистичних досліджень, які можуть виникати в реальній діяльності митних установ.

Лабораторний практикум містить основну теоретичну інформацію, постановку задачі, вихідні дані та приклад розв’язування типових задач до кожної л. р., а також вимоги до оформлення звітів.

Тематика л. р.: варіаційні ряди розподілу та їх числові характеристики у статистиці зовнішньої торгівлі; статистичне дослідження тенденцій у розвитку експорту та імпорту з урахуванням сезонних коливань; індексний метод у митній статистиці.

Виконувати кожну л. р. треба за таким загальним планом:

1.Ознайомитися з основною теоретичною інформацією.

2.Вибрати або самостійно сформувати свій варіант вихідних даних.

3.Сформулювати задачу і виконати л. р. відповідно до наведеного прикладу.

4.Оформити звіт.

5.Для захисту л. р. підготувати відповіді на контрольні запитання.

До кожної л. р. окремо оформлюється звіт про її виконання за наведеними вимогами, у разі порушення яких звіт потрібно переробити.

Звіт повинен містити:

1. Номер, тему і мету л. р., а також номер варіанта вихідних даних.

‡агрузка...

2. Основні теоретичні відомості, необхідні для виконання л. р.

3. Відповідно до наведеного прикладу: а) постановку задачі з вихідними даними; б) хід виконання л. р., тобто розв’язування поставленої задачі; в) висновки.

Для виконання та оформлення л. р. можна використовувати будь-яку обчислювальну техніку, бажано – комп’ютери з пакетами стандартних програм.

При захисті кожної л. р. виконавець повинен: показати знання основних термінів, визначень, понять, формул та уміння оперувати ними; уміти пояснити й обґрунтувати всі свої дії щодо виконання роботи та зроблених висновків; знати відповіді на контрольні запитання.

Основна теоретична інформація, наведена в кожній л. р., не містить усіх необхідних відомостей з теми, що вивчається, тому виконання і захист л. р. передбачає попереднє детальне вивчення даної теми за підручниками, посібниками, конспектами лекцій тощо.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

 

Звіт до кожної л. р. оформлюється на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) тільки у рукописному вигляді. Допускається наявність у звіті аркушів з друкованими результатами обчислень, таблицями, графіками тощо.

Усі таблиці, графіки, схеми, діаграми та інші графічні ілюстрації повинні бути пронумеровані та підписані. Таблиці оформлюються за відповідними вимогами до оформлення статистичних таблиць.

Аркуші звіту нумеруються. Номер записується в правому верхньому куті кожного аркуша, крім титульного. Титульний аркуш повинен мати такий вигляд:

 
 

Кожна сторінка звіту має такі параметри: верхнє, нижнє та ліве поля – 20 мм, праве – 10 мм.

Текст звіту треба писати чорним, синім або фіолетовим чорнилом, одним почерком, охайно і розбірливо, без будь-яких скорочень слів, крім загальноприйнятих абревіатур. Для оформлення таблиць, графіків, діаграм та інших ілюстрацій дозволяється використання будь-яких інших кольорів, крім червоного та його відтінків.

Будь-які помилки можна виправляти довільним способом, але чітко і охайно.

Заголовки структурних елементів звіту розташовуються посередині рядка без переносів слів та крапки в кінці, але підкреслюються. Між заголовком, попереднім і наступним текстом повинен бути один порожній рядок. Після заголовку на цій сторінці має бути не менше одного рядка подальшого тексту.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті звіту.

Формули, рівняння та інші математичні вирази розташовуються посередині окремого рядка. Безпосередньо під ними необхідно наводити пояснення до всіх позначень, що входять до цього виразу.

Переноси математичних виразів на наступний рядок небажані, але за необхідності це можна робити тільки на знаках арифметичних операцій, повторюючи цей знак операції на початку наступного рядка. При цьому для позначення операції множення застосовується знак “×”.

Обчислення за формулами треба оформляти так:

 

(Формула) = (Формула з підставленими числовими значеннями змінних) = (Результат обчислення)

 

Звіт оформлюється за таким планом (починаючи з початку другої сторінки):

Тема: (тема роботи).

Мета роботи: (мета роботи).

Основна теоретична інформація

(Наводиться інформація, безпосередньо необхідна для виконання даної роботи).

Постановка задачі

(Зазначається: постановка задачі (з типового прикладу до кожної лабораторної роботи); вихідні дані для відповідного варіанта, що визначені в кожній лабораторній роботі).

Розв’язування задачі

(Проводиться відповідно до наведеного в кожній лабораторній роботі типового прикладу).

Висновки

(Наводяться детальні висновки, аналіз одержаних результатів, необхідні на погляд виконавця інші відомості).

У кожному звіті повинен має бути чистий останній аркуш для рецензії та зауважень.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)