Схема 3.4. Види діяльності


План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків –це перлік рахунків і схем реєстрації і групування на них фактів фінансово-господарвської діяльності (кореспонденція рахунків) в бухгалтерськоу обліку

В ньому по десятичній системі приведені коди (номери) і найменування синтетичних рахунків (рахунків 1 порядку) і субрахунків (рахунків 2 порядку).

Рахунки, по яких обліковуються однорідні види активів і зобов'язань об'єднані у відповідні класи. Таких класів 10, кожен з них має кодове значення: від 0 до 9.

Першою цифрою коду визначено клас рахунків.

Другою - номер синтетичного рахунку.

Третьою - номер субрахунку.

Субрахунки використовуються підприємствами із необхідності в управлінні, контролі і аналізу у звітності. Вони можуть доповнюватись новими субрахунками цього плану, але не більше ніж з 4 –5 цифр.

Структуру коду рахунку можна представити у вигляді:

 

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РАХУНКИ ЗА СТРУКТУРОЮ

Читайте также:
  1. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
  2. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
  3. В кожній країні фінансова система відрізняється за своєю структурою.
  4. Рахунки бухгалтерського обліку
  5. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення
  6. Розрахунки з оплати праці в натуральному виразі і відрахування у централізовані фонди
  7. Розрахунки з податку на додану вартість
  8. Розрахунки за експорт і імпорт товарів.

 

Рахунки 1 порядку Рахунки 2 порядку
клас рахунок субрахунок
Запаси Виробничі запаси Сировина і матеріали

 

Рахунки класів 0 - 7 обов'язкові для всіх підприємств, рахунки класу 9 ”Витрати діяльності” повинні застосовуватись усіма підприємствами, окрім суб'єктів малого підприємництва і інших підприємств, що не займаються комерційною діяльністю., які за власним рішенням можуть використовувати лише рахунки класу 8. “Витрати за елементами”.

Всі рахунки поділяються на рахунки:

1. Фінансового обліку.

2. Управлінського обліку.

Рахунки фінансового обліку поділяються на:

1. реальні (балансові) 1 – 6 класи.

2. номінальні (рахунки доходів і витрат за видами діяльності) 7 – 9 класи.

Структура Плану рахунків максимально пристосована до форм фінансової звітності.

По залишках на балансових рахунках на дату балансу складається Баланс .

Рахунки 1-3 класів - активні. На них відображається збільшення або зменшення господарських засобів. Залишки з цих рахунків на дату балансу переносяться в Актив балансу.

Виключенням є рахунки 13 "Знос необоротних активів", 38 "Резерв сумнівних боргів". Вони є контрактивними. Інформація на них відображається за правилом пасивного рахунку. Залишки з них заносяться в Актив балансу зі знаком "мінус"



Рахунки 4-6 класів - пасивні. На них відображається збільшення або зменшення капіталу і зобов'язань. Залишки з цих рахунків на дату балансу переносяться в Пасив балансу.

Виключенням є рахунок 46 "Неоплачений капітал". Він є контрпасивним. Інформація на ньому відображається за правилом активного рахунку.В баланс залишок заноситься в пасив зі знаком "мінус".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)