АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунки з оплати праці в натуральному виразі і відрахування у централізовані фонди

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 3. Атестація робочих місць за умовами праці.
 4. Аудит у сфері оплати праці
 5. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 6. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 7. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 8. Безтарифна система оплати праці
 9. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 10. Введення математичних виразів (формул)
 11. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 12. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці

Законом України “Про оплату праці” (ст. 23) визначено, що заробітна плата на території виплачується у грошових знаках, які мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або в будь-якій іншій формі заборонена. Згідно з частиною третьою статті 23 Закону України “Про оплату праці” колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 50 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників. Перевіряючи розрахунки з працівниками при натуроплаті, потрібно вияснити, чи не проводилася їм виплата заробітної плати недозволеними товарами, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 03.04.93 р. № 244). При обкладенні податками натуроплати, окрім звичайних для оплати праці платежів, по даних операціях нараховується ПДВ та податок на прибуток.

Підставою для оподаткування натуроплати податком на прибуток слу­жить п.7.1. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”. В ньому подані особливості оподаткування бартерних операцій. Саме до такого виду можна віднести розрахунки з працівниками при застосуванні натуроплати. Адже бартер — господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків, в даному випадку, роботи у будь-якій формі, іншій, ніж грошова.

Відповідно до законодавства доходи та витрати від здійснення товарообмінних операцій визначаються платником податку виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижчої за звичайні ціни. При оплаті праці в натуральному вигляді об'єктами обміну виступають: заробітна плата, яка належить до виплати працівникам; говари чи продукція власного виробництва. Вартість першого об'єкта обміну можна точно визначити, отримавши дані із розрахунково-платіжної відомості нарахування заробітної плати. Вартість другого об'єкта обміну можна визначити на підставі Декрету про прибутковий податок з громадян. Тобто товари чи продукція, якою оплачується заробітна плата, буде оцінюватися за відпускною середньою ціню продажу стороннім споживачам.

Таким чином, ревізор має розуміти, що при натуроплаті обкладанню за ставкою 30% підпадає різниця між звичайними цінами відпущеної праців­никові продукції (включення до валових доходів) та собівартістю відпущеної продукції (убуток балансової вартості готової продукції, п.5.9.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)