АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ревізія і контроль зборів до централізованих фондів

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 4. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 5. IV. Організація. Контроль.
 6. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 7. Административно-общественный контроль на предприятии
 8. Акустический и виброакустический контроль
 9. Алгоритм изменения дозы НФГ в зависимости от относительной величины АЧТВ (по отношению к контрольной величине конкретной лаборатории)
 10. Анализ результатов контрольного этапа
 11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
 12. Аудиторский контроль

Важливою складовою частиною фінансово-господарського контролю € ревізія зборів та перерахувань до централізованих фондів. Причому, ревізується кожен вид платежів. Зокрема, прибутковий податок – це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Підприємства, установи, організації зобов'язані: своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню; своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню; при укладенні договорів та інших угод забороняється включення податкових застережень, відповідно до яких підприємства, установи, організації, а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку за громадян.

На контролюючі органи покладаються перевірки правильності визначення сукупного оподатковуваного доходу, утримання прибуткового податку, надання пільг, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності. Особливого значення слід надавати перевірці своєчасності та повноти перерахування До бюджету утриманих сум прибуткового податку. Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум, зобов’язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць. Зазначені юридичні і фактичні особи одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних працівникам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку. Чеки на отримання коштів для виплати належних працівникам сум приймаються установами банків тільки за умови одночасного подання до банку платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.У тому випадку, якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для виплати заробітної плати і перерахування до бюджету сум утриманого податку, підприємство виписує чек на заробітну плату і платіжне доручення на перерахування податку в бюджет пропорційно наявності коштів. Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи банків наступного дня після виплати належних працівникам сум. Виняток робиться лише для сум прибуткового податку, утриманого з одноразових виплат та доходів працівників, яким надана відпустка, і звільнених з роботи. Ці суми мають бути перераховані до бюджету при наступній виплаті заробітної плати. Якщо за певний період прибутковий податок був обчислений неправильно, то працедавці повинні: суми податку, не утримані або утримані не повністю з працівників, - стягнута з працівників; суми податку, зайво утримані - повернути платникові або зарахувати до сплати майбутніх платежів за його заявою.

З метою контролю за своєчасним і повним перерахуванням до бюджету прибуткового податку підрозділи податкової Інспекції використовують записи по особових рахунках ф15. При перевірках на підприємствах їх порівнюють з даними бухгалтерського обліку підприємств про перераховані до бюджету суми податку і платіжними документами. У разі виявлення розбіжностей щодо перерахованих до бюджету сум податку між даними податкової інспекції і бухгалтерії підприємств слід порівняти ці документи з даними платіжних повідомлень на сплату податку, які знаходяться в установі банку.

Для визначення загальної суми нарахованого прибуткового податку слід порівняти записи бухгалтерського обліку підприємства про нараховані суми податку (по кредиту субрахунка 641 “Розрахунки по прибутковому податку”) з підсумками сум податку, утриманого по всіх відомостях на виплату заробітної плати. Щодо визначення заборгованості по прибутковому податку, утриманому, але не перерахованому підприємством у встановлений строк до бюджету, то слід мати на увазі, що по кредиту відповідного рахунка показується вся сума утриманих податків за поточний місяць, в тому числі і податок, утриманий після встановленого строку, який буде перерахований до бюджету в черговий строк перерахування

‡агрузка...

Поряд з там проводяться вибіркові перевірки правильності утримання податку по особових рахунках працівників, відомостях на виплату заробітної плати та інших документах. У разі встановлення суттєвих помилок проводяться суцільні перевірки всіх особових рахунків. Одночасно перевіряється правильність утримання прибуткового податку з доходів громадян, які працюють за сумісництвом або виконували роботи за договорами, та з виплат за інші роботи. Також перевіряється утримання податку з дивідендів за акціями та внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств. Працівники податкових органів зобов'язані контролювати та забезпечувати: своєчасну подачу громадянами декларацій про доходи і ретельно перевіряти їх на підставі матеріалів, які є у податкових інспекціях, а також подачу підприємствами, установами і організаціями довідок ф. № 2, необхідних для правильного і повного оподаткування доходів платників; обстеження діяльності громадян, пов'язаної з одержанням доходів, у строки, встановлені законодавством; здійснення перевірок у місцях реалізації виробів, надання послуг та виконання інших робіт.

Відповідно до діючого законодавства ревізор повинен знати, що до складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, зокрема, включаються: заробітна плата, що нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати праці; авторський гонорар, винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції; вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати праці; надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів; оплата щорічних і додаткових відпусток, грошові компенсації за невикористану відпустку; виплати за районними коефіцієнтами; суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією, перепрофілюванням або ліквідацією підприємства; премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки та інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень уряду; премії за результати виробничої роботи; одноразові заохочення та винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років та стаж роботи; диференційні суми доплат, що виплачуються працівникам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, а також тим, хто працює, і проживає у зонах радіоактивного забруднення; доплати і надбавки до державних пенсій пенсіонерам, які працюють, за рахунок коштів підприємств; матеріальна допомога, додаткові блага (матеріальні і соціальні блага у грошовій і натуральній формі за рахунок роботодавця), крім визначених; видані працівникам кошти (у тому числі які перераховані відповідним закладам) на харчування, за винятком вартості харчування, передбаченого рішеннями Уряду, на погашення позик для поліпшення житлових умов, первинних внесків для вступу у житлові кооперативи, придбання будинків і гаражів, обзаведення домашнім господарством, оплату квартирної плати та найму житла, продовольчих та промислових товарів, передплату на газети та журнали, страхування працівників, придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норми компенсаційних витрат за використання особистого транспорту, плату за оренду; суми винагород, одержані судовими виконавцями в розмірі п'яти відсотків сум, стягнутих ними з боржників; суми винагород, одержані адвокатами за роботу в юридичних консультаціях; доходи громадян, включаючи священнослужи­телів, за роботу в релігійних організаціях; суми стипендій та інших доходів студентів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, ординаторів; доходи громадян, одержані за сумісництвом та на підставі договорів цивільно-правового характеру, одержані за місцем основної роботи; різниця між цінами придбання (або балансовою вартістю) і цінами продажу товарів (виробів, продуктів) та будь-якого майна працівникам підприємства, якщо ці товари були продані на пільгових умовах за зниженими цінами; суми видані під звіт, які не повернуті повністю або частково, відповідно до порядку ведення касових операцій, встановленого Національним банком України.

Законодавством передбачається не включаються до сукупного оподатковуваного доходу: допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема допомога на поховання, у тому числі яка надасться за рахунок юридичних або фізичних осіб, суми одержуваних аліментів; компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Як правило, суми компенсаційних виплат, що перевищують встановлені чинним законодавством норми, суми компенсаційних виплат за невикористану відпустку, в тому числі при звільненні, включаються до складу місячного сукупного оподатковуваного доходу. До них відносяться: страхові суми (страхове відшкодування), одержані громадянами за обов'язковим і добровільним страхуванням відповідно до Закону України "Про страхування" (за винятком випадків, коли страхові внески по добровільному накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій); вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі - благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб (від благодійних організації, державних органів, органів місцевого самоврядування); суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності. Підставою для виключення з оподатковуваного доходу таких сум є письмова заява громадянина в бухгалтерію організації за місцем основної роботи з проханням спрямувати частину заробітку на зазначені цілі.

Доходи, одержані від продажу акцій, оподатковуються на загальних підставах; вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних; доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибин?; господарств, незалежно від форм власності та господарювання, і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України у розмірах, що не перевищують 12 неоподатковуваних мінімумів на календарний рік). Решта доходів, одержаних натурою, включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян виходячи із середньої ціни реалізації з урахуванням податку на додану вартість. Обчислення зазначених доходів провадиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції; суми :шати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладам, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Відповідно од законодавства суми плати за навчання дітей та за утримання в дошкільних виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян, на користь яких юридичною або фізичною особою були проведені такі виплати; суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплата відповідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”; Державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту; Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Т.Шевченка, Державні премії України з архітектури; суми грошової допомоги, що надасться сім’ям військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (пропали безвісти) або померли під час виконання обов'язків військової служби, а також службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю; одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію, що виплачуються відповідно до статті 15 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, та суми грошової допомоги, що виплачується відпові­дно до частини шостої статті 37 Закону України “Про державну службу”; суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, установленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій (далі - допомога).

Перерахована допомога, надана фізичній особі за місцем її основної роботи, не включається до сукупного оподатковуваного доходу, а також не обкладається прибутковим податком, якщо така допомога надана не за місцем основної роботи набувача, але лише один раз на рік у будь-якому з місяців календарного року в межах розміру прожиткового мінімуму, затвердженого законом у розрахунку на місяць на працездатну особу на день її надання.

У тому випадку, якщо юридичні особи (громадські організації тощо) та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які надають допомогу набувачу не за місцем його основної роботи, надсилають податковому органу за місцем проживання такого набувача довідку за формою 2. При проведенні річних перерахунків за місцем основної роботи та/або податковим органом за річною декларацією із сукупного річного оподатковуваного доходу виключається фактично виплачена сума допомоги, але в межах розміру прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць, що діяв на кінець звітного календарного року.

Інструкцією про прибутковий податок з громадян на іншими законо­давчими актами встановлені пільги для окремих категорій громадян. При перевірці прибуткового податку доцільно користуватися законодавчо-правовими актами з цих пільг.

При наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав йому надається одна з них за його вибором.

Для звітності по прибутковому податку передбачено застосовувати окрему форму. Наказом Державної податкової адміністрації України від 6 січня 1999 року № 10 “Про затвердження форми довідки про суми виплачених, доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (ф. 8ДР) і Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. № 8ДР”. Основною її ознакою є кодифікація видів доходів та пільг, які застосовуються при обчисленні прибуткового податку.

Завершальним етапом нарахування і утримання прибуткового податку з громадян є проведення підсумкового річного перерахунку. При перевірці пра­вильності його розрахунку ревізор має перевірити суму сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається із середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку і місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – суб'єктами підприємницької Діяльності до 1 квітня наступного за звітним роком, до податкової інспекції (за місцем реєстрації) надсилається звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної чисельності та їх загальні результати – суми до утримання і повернення за формою №11. Ці відомості за встановленою формою № 3 подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника. Відомості за формою № 3 зберігаються на підприємстві і надаються громадянам за їх вимогою, а податковому органу - за запитом. Порядок проведення остаточного річного перерахунку прибуткового податку за місцем основної роботи:

а) визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу, яка складається із сум місячних сукупних оподатковуваних доходів (за винятком сум, що не включаються до сукупного оподаткованого доходу) і яка зменшена на розмір пільг;

б)визначається середньомісячний сукупний оподатковуваний дохід шляхом ділення сукупного річного оподатковуваного доходу на 12 місяців;

в)визначається сума прибуткового податку is середньомісячного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, наведеними в Інструкції;

г)визначається річна сума прибуткового податку шляхом множення значення прибуткового податку із середньомісячного сукупного оподат­ковуваного доходу на 12 місяців;

ґ) шляхом порівняння річної суми податку за перерахунком з фактично утриманою (сплаченою) за рік сумою податку визначається сума прибуткового податку, яка має бути доутримана і внесена до бюджету, або визначається зайво утримана (сплачена), яка підлягає поверненню громадянину, або, за його. згодою (заявою), зараховується до сплати майбутніх платежів прибуткового податку; д) результати остаточного річного перерахунку оформлюються довідкою за формою 3 на кожного працівника та звітом за формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції на всіх працівників.

Як правило, порядок проведення податковим органом остаточного річного перерахунку прибуткового податку здійснюється за такою методикою:

а) визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу з усіх джерел за річною декларацією шляхом використання відомостей, наданих громадянином за формою № 3 та надісланих підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності відомостей 32 формою № 2, яка зменшена на розмір пільг, якщо відповідні документи додані до декларації; б)проводяться дії, зазначені в пунктах б, в, г, ґ Порядку проведення остаточного річного перерахунку прибуткового податку за місцем основної роботи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)