АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Організація. Контроль

Читайте также:
  1. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний (операційний) контроль.
  2. Вопрос 2. Предварительный налоговый контроль.
  3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю. Відомчий контроль.
  4. ЗМ 6.: Християнство: виникнення, вчення, організація.
  5. Митний контроль.
  6. Общественный земельный контроль.
  7. Общественный контроль.
  8. Педагогический контроль. Его объекты, разновидности и организация в физическом воспитании

• Чи є організація, що контролює викиди.

• Які заходи проти можливих перевищених емісій:

 

- виробничі плани несправностей і можливих аварій;

- навчання персоналу;

- постійні виміри емісій і ін.

• Закони:

- дозволи;

- призначення відповідальних.

ЕНЕРГІЯ

• Оцінка енергії.

І.Які види енергії застосовуються:

- вугілля;

- нафта;

- газ;

- електрика;

- джерела, що обновлюються, (сонце, вітер, біомаса);

- інші.

2. Кількість і вартість (у літрах, м3, КВат):

- виробництво;

- транспортний парк;

- бюро;

- їдальні;


З.Чи є (кількість і вартість) споживання іншими енергоємними машинами окремо;

- помпи;

- мотори;

- охолодження;

- виробництво пари;

- інші.

Оцінка впливу на навколишнє середовище.

1. Чи є порівняння зі споживанням енергії іншими підпри­ємствами цієї галузі.

2. Чи виконується мета захисту навколишнього середовища

(закони).

3. Чи відповідають будівельні заходи.

4. Чи відповідає техніка стандарту (сьогоднішньому)

 

Економія енергії.

• Чи має сенс застосувати наступні заходи:

 

- автоматичний вимикач;

- економічні лампи.

• Чи оптимізовані процеси перетворення енергії:

- термостатичний регулятор для опалення приміщень;

- впровадження різних пристосувань при синхронному спо­живанні енергії і тепла.

• Які заходи прийняті для зниження втрат тепла:

- подвійне остікління вікон;

- оптимізація кондиціонерів;

- інші.

 

• Відповідальний по енергії.

• Чи використовуються технології по вторинному використанню тепла (наприклад, в охолоджувальних установках).

Раціональне використання енергії.

Чи використовується децентралізоване споживання енергії чи видів енергії, що обновлюються:

- дерево, біомаса;

- біогаз, бродильний газ;

- сонячні батареї;

- енергія вітру;

- енергія води.


Екологічний менеджмент _____________________________

ШУМ

I. Оцінка шумів.

Чи є перелік установок, що викликають шум:

- рівень шуму;

- тривалість джерела шуму (годин в день);

- вид і положення (у координатах Рауса-Крюгера).

• Чи є скарги на шум:

- від робітників;

- від жителів-сусідів.

• У якій області знаходиться об'єкт:

- індустріальна область;

- житловий район;

- змішана область.

• Постійні виміри шуму:

- на робочому місці;

- на найбільш голосних установках;

- поза підприємством.

II. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

• Відповідність законам по навколишньому середовищу.

• Відповідність законам по робочих місцях. НІ. Обмеження, зменшення.

Які заходи використовуються:

- капсулювання джерел шуму;

- захисні вікна;

- захисні абсорбери;

- ремонт чи демонтаж установок;

- введення в дію інших машин (заміна);

- застосування інших будівельних матеріалів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)