АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шслядипломна екологічна освіта

Читайте также:
 1. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 3. Екологічна діяльність підприємства, пов'язана з тарою й
 4. Екологічна експертиза.
 5. Екологічна ніша
 6. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики
 7. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕР СТИКА ВИДУ І ЙОГО ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТ УКТУРА
 8. Загальна середня екологічна освіта
 9. Навчальний проект для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.
 10. Навчальний проект для студентів спеціальності 6.010102 – початкова освіта – заочне відділення – на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (3 р.н., початок навчання у 2009-2010 навч. році)
 11. Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера
 12. Освіта на західноукраїнських землях

Післядипломна екологічна освіта призначена для підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, керівного складу підприємств, організацій, установ, підприємців за різними аспектами природоохоронної діяльності та раціонального вико­ристання природних ресурсів. Вона включає екологічну освіту дорослих відповідно до потреб особистості та ринку праці, а також підготовку фахівців-екологів найвищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук у галузі екології та охорони навколишнього середовища. Вона може здійснюватися:

- у спеціалізованих навчальних закладах післядипломної освіти,
на факультетах підвищення кваліфікації та перепідготовки вищих
навчальних закладів, які мають відповідні ліцензії на надання освітніх
послуг за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
а також у відповідних еколого-освітянських центрах.


 
Екологічний менеджмент


ДОДАТКИ


 


- на курсах екологічної освіти дорослих;

- за допомогою аспірантури та докторантури на базі провідних ВНЗ.

Основною метою післядипломної освіти є оволодіння спе­ціалістами і керівним складом різних галузей господарства і військової сфери України новітніми досягненнями в галузі сучасної екології і кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері раціонального природокористування, ресурсозбереження, екологічного менеджменту, аудиту, екологічного маркетингу і бізнесу, регіональної, національної і міжнародної екологічної політики. Перевага надається підвищенню загальнотеоретичної, функціональної, спеціальної екологічної та правової підготовки кадрів. Базовий зміст післядипломної освіти складають:

- сучасні уявлення про біосферу, її склад, функціонування,причини деградації, перспективи виходу з кризи;

- основні терміни, поняття, закони екології, форми життя й типи екосистем, основні напрямки сучасних екологічних досліджень;

- сучасний екологічний стан України та її основних регіонів і галузей, причини виникнення еколого-економічної кризи, шляхи виходу з неї;

 

- природоохоронне законодавство України, міжнародні конвенції та угоди;

- основи економіки і організації природокористування та природоохоронної діяльності;

- шляхи й методи оптимізації взаємовідносин з природою, підвищення ефективності природокористування та охорони довкілля України;- основи екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу, основи гармонійного розвитку суспільства.

Ефективна післядипломна екологічна освіта повинна орієн­туватися на потреби регіону, галузі, підприємства, організації, установи та особистості.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)