АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕР СТИКА ВИДУ І ЙОГО ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТ УКТУРА

Читайте также:
 1. AuamocTukaДиагностика психического развития детей 3—7 лет
 2. B) социально-стратификационная структура
 3. B) Характер труда
 4. B. Департаменты и управления функционального характера.
 5. Cтруктура Select Case
 6. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 7. I. Схема характеристики.
 8. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 9. III. Характерные черты экономического развития страны
 10. III.2. Преступление: общая характеристика
 11. IX. Оральный характер
 12. V. Характерные черты философии русского «религиозно-философского» ренессанса.

Згадаєте! Що таке вид і популяція?

Екологічна характеристика виду. Кожний би .логічний вид у процесі свого історичного розвитку пристосовується до певних умов перебування, що визначає територію його поширення (ареал). Взаємодія популяцій виду з комплексом екологічних факторів, характерних для його середовища перебування, становить екологічну характеристику виду. Популяції одного виду постійно взаємодіють із популяціями інших видів, що визначає їхнє місце в системі біогеоценозу - екологічну нішу.

Екологічна ніша - це просторове й трофічне положення популяції виду в біогеоценозі, комплекс його взаємозв'язків з іншими видами й вимог до умов середовища перебування. Таким чином, екологічна ніша виду визначається як абиотическими факторами навколишнього середовища, так і взаємозв'язками з популяціями інших видів. Саме від взаємозв'язків з популяціями інших видів залежать, наскільки екологічні можливості даного виду реалізуються в умовах конкретного біогеоценозу. Чим ближче екологічні ніші популяцій певних видів в одному біогеоценозі, тим гостріше між цими видами конкуренція за необхідні ресурси. У результаті такої конкуренції або один вид витісняє іншої з біогеоценозу, або її гострота знижується завдяки розбіжності вимог обох видів щодо характеру їжі, просторового розміщення (напр., ярусность у рослин), часу розмноження й іншого.

Поняття екологічна ніша не слід плутати з місцеперебуванням виду. Місцеперебування виду — це частина простору в біогеоценозах, населена популяціями даного виду, що забезпечує їхніми необхідними ресурсами й умовами існування.

Життєві форми організмів. Пристосування эукариоти-ческих організмів до певних умов середовища перебування обов'язково позначаються на їхній будові. У результаті цього виникають морфофизиологические адаптації, що сприяють успішному здійсненню життєвих функцій і виживанню організмів кожного виду.

Якщо організми віддалених систематичних груп живуть у подібних умовах, у них можуть формуватися й подібні адаптації. Наприклад, ласти китоподібних і ластоногих (ссавців, що пристосувалися до перебування у водному Середовищі) зовні нагадують плавці акул (мал. 96). Тип морфофизиологических пристосувань організмів до умов середовища перебування й певному способу життя називають життєвою формою. Такимобразом, життєва форма свідчить про обра: е життя виду і є одиницею екологічної класифікації організмів.

У тварин класифікація життєвих форм залежить від того, який критерій покладений у її основу (тип харчування, характер місцеперебування й ін.). Наприклад, залежно від середовища перебування серед ссавців тварин можна виділити такі життєві форми: наземні (копитні), підземні, або землерои (кріт, слепыш), деревні (білки), повітряні (кажани), водні (китоподібні, ластоногие).

У рослин життєва форма - це, у першу чергу, їхній зовнішній вигляд, що відображає характер пристосованості до умов навколишнього середовища. Наприклад, у лысших рослин виділяють такі життєві форми: дерева, чагарники, трави.

Популяционная структура виду. На території, що займає вид, окремі особини зібрані в групи - популяції. Популяція (від лат. популюс - народ, населення) - це сукупність особин одного виду, тривалий час, що живуть у певній частині його ареалу, частково або повністю ізольовані від інших подібних угруповань особин цього ж виду.

Існування виду у формі популяцій пов'язане з нерівномірністю розподілу по території, що він займає, сприятливих умов перебування. Наприклад, білка звичайна поширена в Євразії, але живе тільки в лісах певних типів, які розділені іншими рослинними співтовариствами, ріками, гірськими ланцюгами й т.д. Тому кожний з таких лісів має одну або кілька популяцій білки звичайної. Ніж різноманітніше умови існування на території, займаної видом, тим з великої кількості популяцій він складається.

Якщо особини виду здатні до активного пересування або пасивного розселення на значні відстані, то кількість популяцій, що становлять вид, як правило, невелико. При цьому популяції займають значну територію (напр., песці, копитні тварини, граки). Відособленість популяцій у цьому випадку може забезпечуватися географічними перешкодами (гірські хребти, пустелі, великі водойми й т.д.). У той же час види, що ведуть малорухомий або осілий спосіб життя, можуть складатися зі значної кількості популяцій, кожна з яких займає невелику площу. Особливо це проявляється в тих випадках, коли умови існування на території, займаної видом, різноманітні (напр., гірські райони).

‡агрузка...

Ступінь відособленості популяцій у різних видів може бути різної. При існуванні значних географічних перешкод популяції можуть бути повністю відособлений друг від друга (напр., популяції риб з різних озер). Якщо ж умови існування на території, займаної видом, більш-менш однорідні, то границі між окремими популяціями мо-

гут бути виражені нечітко (напр., популяції гризунів, що живуть у степах і пустелях).

Популяція як структурна одиниця виду характеризується певними показниками. Так, кожна популяція має певну чисельність, тобто кількість особин, що входять у її склад. Кожна популяція в біогеоценозі займає певну площу або обсяг (популяції мешканців водойм). Щільність популяції визначається середнім числом особин, що доводяться на одиницю площі або обсягу. Біомаса - це маса особин у перерахуванні на одиницю площі або обсягу. Народжуваність - це кількість особин популяції, що народилися за одиницю часу, а смертність - кількість особин, що вмерли за цей же час. Різниця між народжуваністю й смертністю становить приріст популяції.

Особенности структури популяції. Кожна популяція характеризується певною структурою: половий, віковий, просторової й этологической. Структура популяції має пристосувальне значення, оскільки формується в результаті взаємодії особин популяції з умовами середовища перебування. Вона динамічна, тобто зміни умов середовища перебування викликають відповідні її зміни.

Полова структура, як ви пам'ятаєте, залежить від співвідношення особин різних підлог, а вікова - від розподілу особин по вікових групах. Це дуже важливий показник стану популяції. Так, різке скорочення частки статевонезрілих особин свідчить про можливе зниження чисельності популяції в майбутньому, коли ці особини стануть статевозрілими й дадуть нечисленне потомство. Розподіл особин популяції по території, що вона займає, визначає її просторову структуру.

Залежно від характеру використання території популяції тварин можна розділити на осілі, кочові й мігруючі. Популяції осілих видів (бурі ведмеді, кроти, дощові хробаки й ін.), як правило, тривалий час живуть із однієї й тієї ж території. Популяції кочових видів у пошуках корму або оптимальних умов перебування здатні переміщатися на відносно невеликі відстані (шпаки, песці, сірі ворони). Кочовий спосіб життя дозволяє уникнути швидкого виснаження ресурсів середовища перебування, а також краще пристосуватися до сезонних змін кліматичних факторів. Популяції мігруючих видів закономірно міняють місця перебування, просторово вилучені друг від друга. Міграції, як і кочівлі, часто обумовлені сезонними змінами в навколишнім середовищі й відбуваються, як правило, по певних устояних маршрутах. Міграції бувають періодичними (перелітні птахи, прохідні риби) і неперіодичними. Неперіодичні міграції викликаються несприятливими з-

менениями умов перебування, виснаженням кормовий бмзы, масовим розмноженням і ін. факторами (напр., міграції аерелет-ной сарани, білок, лемінгів - гризунів, обитающи в тундрі). Таким чином, просторова структура популяції дозволяє найбільше повно використати ресурси середовища перебування. Этологическая структура популяції - це система взаємозв'язків між особинами, що проявляється в їхньому поводженні. Наука про біологічні основи поводження тварин називається этологией (від греч. этос - характер, вдача й логос - навчання). Особинам різних видів властив одиночний або груповий спосіб життя. У першому випадку особини популяції більш-менш роз'єднані просторово й збираються разом тільки на період розмноження, міграції й ін. періоди (скорпіони, більшість павуків, тетерева, крижень). Груповий спосіб життя пов'язаний з утворенням постійних родин, колоній, зграй, черід і ін. груп. Спільне перебування організмів у вигляді постійних груп дозволяє краще пристосуватися до умов перебування (захист від хижаків, ефективне полювання, виживання молодняку й т.д.). У групах тварин спостерігаються кращі результати навчання, тобто вироблення необхідних умовних рефлексів молодими особинами на прикладі старших.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)