АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИСНОВКИ. Як показали дослідження, древні центри землеробства й тваринництва збігаються із центрами походження й розмаїтості культурних рослин і одомашнювання тварин

Читайте также:
 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. Висновки
 5. Висновки
 6. Висновки
 7. Висновки
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ

Як показали дослідження, древні центри землеробства й тваринництва збігаються із центрами походження й розмаїтості культурних рослин і одомашнювання тварин. Центри походження й розмаїтості багатьох культурних рослин були встановлені Н.И. Вавиловим. Установити місця одомашнювання тварин більш складно, оскільки їхні дикі предки були здатні до міграцій у межах первинних ареалів, а подальше поширення порід було пов'язане з діяльністю людини.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Які центри походження й розмаїтості культурних рослин установив Н.И. Вавилов? 2. Яке значення для селекції мало виявлення центрів походження й розмаїтості культурних рослин? 3. Які основні напрямки селекції собаки, коня, великої рогатої худоби, курей? 4. Назвіть предків і приблизне місце одомашнювання таких тварин, як собака, кішка, велика рогата худоба, свиня, кінь, курка, індичка, шовковичний шовкопряд (відповідь дайте у вигляді таблиці):

Подумайте! Чим можна пояснити, що райони одомашнювання тварин, як правило, збігаються із центрами походження культурних рослин?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)