АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИСНОВКИ. Використання живих організмів і біологічних процесів для промислового одержання необхідних людині речовин і препаратів належить до особливої галузі

Читайте также:
 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. Висновки
 5. Висновки
 6. Висновки
 7. Висновки
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ

Використання живих організмів і біологічних процесів для промислового одержання необхідних людині речовин і препаратів належить до особливої галузі, називаною біотехнологією. Останнім часом у біотехнології всі частіше використають результати досліджень генетичної й клітинної (тихорєцької) інженерії. Генетична інженерія розробляє методи перебудови генотипів організмів,

тоді як клітинна - методи виділення клітин з організмів, вирощування їх на живильних , середовищах зміни будови шляхом видалення або впровадження певних орга-нелл, гібридизації нестатевих клітин і ін. методи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке біотехнологія? Яке її значення? 2. Що таке генетична інженерія? Які методики вона використає у своїх дослідженнях? 3. Що таке клітинна (тихорєцька) інженерія? 4. Що таке клонування клітин або організмів?

Подумайте! Яке значення мають генетична й клітинна інженерія для розвитку теоретичної біології?

Вивчаючи цей розділ, ви довідаєтеся:

- про основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми;

- про основні середовища перебування живих організмів;

- про адаптивні біологічні ритми організмів;

- про структуру й закономірності функціонування популяцій і біогеоценозів;

- про особливості структури й функціонування штучних співтовариств організмів - агроценозов.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)