АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

Читайте также:
 1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Авторитетні міжнародні організації
 4. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 5. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 6. Виробнича діяльність будівельної організації
 7. Виробничі запаси будівельної організації
 8. Вкажіть базове положення генезису організації
 9. Гнучкість організації — це
 10. Громадські рухи й організації. Політичні партії і влада
 11. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТОТАЛІТАРНІЙ СИСТЕМІ 20-30-Х PP.
 12. Держава – основна складова політичної організації суспільства

Питання про сутності життя цікавив людство протягом всієї його історії, але, незважаючи на це, залишається невирішеним і понині. Більшість учених уважають, що життя - це особлива форма існування матерії, що відрізняється від неживої матерії особливостями будови й функціонування, названі в біології життєдіяльністю.

Життя - це багаторівнева відкрита система (тобто така, що обмінюється з навколишнім середовищем речовиною й енергией). У хімічному складі живих організмів переважають чотири елементи: вуглець (карбон), водень (гідроген), кисень (оксиген) і азот (нитроген). Саме вони становлять основи органічних сполук: білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеиновых кислот. Необхідна умова існування живих організмів - обмін речовин, що включає одночасно процеси утворення складних з'єднань із більше простих і їхнє розщеплення на більше прості. Обмін речовин тісно пов'язаний з перетвореннями енергії, оскільки для утворення складних з'єднань із простих затрачається енергія, а при їхньому розщепленні - звільняється.

Живая матерія має кілька рівнів організації: молекулярний, клітинний, организменный, популяційно-видовий, биогеоценотический і біосферний. На молекулярному рівні відбуваються хімічні процеси й перетворення енергії в живих організмах, а також зберігається, змінюється й реалізується спадкоємна інформація, закодована в молекулах нуклеиновых кислот.

На клітинному рівні в кожній клітині відбуваються процеси обміну речовин і перетворення енергії, забезпечуються розмноження й передача нащадкам спадкоємної інформації. Клітина є елементарною одиницею будови, життєдіяльності й розвитку живої матерії.

У багатоклітинних організмів у ході індивідуального розвитку клітини починають спеціалізуватися по будові й виконуваних функціях, формуючи тканини, органи й системи органів. Вони взаємодіють між собою в процесах обміну речовин і перетворення енергії й забезпечують функціонування цілісного організму. Таким чином, виникає организменный уро-

веньорганізації живого. Слід зазначити, що в одноклітинних організмів организменный рівень збігається із клітинним.

Всі живі організми належать до певних біологічних видів. Організми одного виду мають загальні риси будови й процеси життєдіяльності. Вони поєднуються в групи - популяції, що займають певну територію в межах поширення (ареалу) даного виду. Популяції є не тільки елементарними одиницями виду, але й елементарними одиницями еволюції, оскільки в них відбуваються всі еволюційні процеси. Особливістю такого популяционно-видо-вого рівняорганізації живої матерії є вільний обмін спадкоємною інформацією й передача її нащадкам.Популяції різних видів, взаємодіючи між собою, входять до складу многовидовых систем - біоценозів, що займають територію з подібними фізико-кліматичними умовами. Внаслідок взаємодії біоценозів з неживою природою формуються біогеоценози, що є основою биогеоценотичес-кого рівня організації живої матерії. Для нього характерний постійний потік енергії між популяціями різних видів, а також круговорот речовин між биотической (живий) і абиотической (неживий) частинами біогеоценозів.

Окремі біогеоценози Землі утворять біосферу (від греч. биос - життя й сфера - куля) - частина зовнішніх оболонок Землі, населених живими організмами. Біосферний рівеньорганізації живої матерії характеризується біологічним (тобто за участю живих організмів) круговоротом речовин і єдиним потоком енергії, що забезпечують функціонування біосфери як єдиної цілісної системи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)