АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЛЬ ВІРУСІВ У ПРИРОДІ Й ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Читайте также:
 1. Адаптація людини до наслідків надзвичайних ситуацій (катастроф)
 2. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 3. Антропометричні характеристики людини
 4. Антропометричні характеристики людини.
 5. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 6. Біологія і культура в генезисі людини
 7. Виробництво – це вплив людини на матеріальний світ природи з метою надання йому властивостей і форм природи, придатних для задоволення потреб людини.
 8. Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини
 9. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 10. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
 11. ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
 12. Вплив шуму на організм людини

Згадаєте!Які вірусні захворювання вам відомі? Якими шляхами можливе зараження вірусами?

Вплив вірусів на організм хазяїна.Проникнення вірусу вклітину викликає в ній інфекційні процеси. Інфекція - це

~_лекс процесів, що відбуваються під час взаємодії віз-і: 1я (вірусів, бактерій, грибів) і організму хазяїна.

ичают гострі й хронічні вірусні інфекції. Вслід-

рє гострої інфекції після розмноження вірусних часток

~ка звичайно гине. При хронічній інфекції последо-

лъные покоління вірусних часток утворяться в клітині на

гяжении тривалого часу. Іноді інфікований-

материнська клітина не втрачає здатності до розподілу й

-.ет передавати вірусні частки дочірнім клітинам.

При латентній (схованої) інфекціївірусні частки не

ядают з інфікованих клітин у зовнішнє середовище й часто

неможливо виявити в клітині (віруси, що викликають СНІД,

~ес! і ін. захворювання). Але під впливом певних (ак-

фующих) факторів вона може перейти в гостру або хрони-

•ую форми. Людей з латентною формою захворювання часто

ывают носіями інфекції.

т проникнення вірусу в організм хазяїна бувають разами. При повітряно-краплинномуздорова людина заражається сольного, вдихаючи повітря із крапельками слини й інших выде-:-:ий останнього (грип, кір, віспа й ін.). З їжеюв організм ~адают віруси ящура2 і деякі інші. Через ушкоджений-'-:■, а іноді й неушкоджену, поверхня шкіриможуть про-ать віруси сказу3, віспи4, герпеса й ін. При переливу-;• : крові, стоматологічних операціях, користуванні загряз--ными шприцами можуть передаватися віруси СПИДа й гепа-та В; статевим шляхом - ВИЧ і герпеса. Багато вірусні ин-ции чоловік і тварин переносять кровососущие членис-ногие (напр., комарі - жовту лихоманку; кліщі - энцефа-"т. кримську лихоманку5).

Деякі комахи (тли, цикади) і круглі чирви переале-" збудників вірусних захворювань рослин. В організмі г эвека або тварини вірусні частки поширюються з

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Каккмкщ:ггш1Гквярусь{првки:каютворгжтзжха-зятгА?2. Як віруси поширюються в організмі хазяїна? 3. Які вам відомі захисні реакції організмів на проникнення вірусних часток? 4. Які захворювання людини й тварин викликають віруси? 5. Що таке інфекція? 6. Як можна уникнути вірусної інфекції? 7. Як людина використає віруси у своїх цілях?Подумайте! Чи можна вважати віруси предками клітинних організмів?

ТКАНИНИ

Вивчаючи цю тему, ви довідаєтеся про:

- розмаїтості, будові й функціях тканин рослин і тварин;

- подібності й розходженні між рослинними й тваринними тканинами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)