АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТКАНИНИ ТВАРИН

Читайте также:
 1. ДИСПАНСЕРНА КАРТА ТВАРИНИ
 2. Ефект іонізації біологічної тканини.
 3. Загальна характеристика царства Тварини
 4. Заходи щодо підвищення стійкості організму тварин
 5. ЗВІТ про заразні хвороби тварин
 6. Здорових тварин
 7. І незаразних хворобах тварин
 8. Коефіцієнти переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови великої рогатої худоби
 9. Методи кількісного обліку організмів, оцінки біомаси та продуктивності рослин і тварин.
 10. Неорганічна природа, з другої (монади душі) — тварини, з третьої (монади-духи) —
 11. Організація спеціальних заходів щодо попередження заразних хвороб тварин
 12. ОРГАНІЗМ БАГАТОКЛІТИННИХ ТВАРИН І РЕГУЛЯЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ

Згадаєте! Чим тканини тварин відрізняються від тканин рослин?

У більшості багатоклітинних тварин розрізняють епітеліальні, м'язові, нервові й сполучні тканини.

Епітеліальні тканини (від греч. эпи - над і тілі - сосочек) покривають тіло, вистилають його порожнини й порожнини внутрішніх органів. Вони досить різноманітні по будові {мал. 33) і виконуваним функціям (розділова, захисна, секреторна, экскреторная, газообменная й усмоктувальна). Епітеліальні тканини утворені одним або декількома шарами припасований друг до друга клітин і характеризуються малою кількістю міжклітинної речовини. Зовнішня поверхня деяких видів епітеліальних тканин часто покритий жгутиками, ресничками (реснитчатый епітелій). Епітеліальні тканини мають високу здатність до регенерації.

Епітелій шкіри (круглих хробаків, членистоногих і ін. тварин) часто виділяє назовні захисний шар міжклітинної речовини - кутикулу, що звичайно одночасно служить і зовнішнім кістяком. У більшості молюсків і деяких інших тварин шкірний епітелій формує просочену міні-

ральными солями захисну раковину. Залози внутрішньої й зовнішньої секреції виконують свої функції завдяки наявності в них залозистого епітелію, у клітинах якого виробляються секрети.

М'язові тканини (мал. 34) - група тканин різного походження, поєднуваних по ознаці скоротності, обумовленого наявністю в їхніх клітинах виразно спрямованих пучків миофибрилл, що складаються з особливих скорочувальних білків - актину й міозину.

Непокреслена (гладка) м'язова тканина складається з веретеноподібних одноядерних клітин з тонкими миофибриллами. Скорочується вона досить повільно; її клітини здатні до сильного розтягання. Непокреслена м'язова тканина входить до складу стінок внутрішніх органів хребетних тварин. У молюсків, плоских і кільчастих хробаків всі м'язи складаються із цього виду тканини, а в членистоногих вона відсутній.

Покреслена (поперечнополосатая) м'язова тканина складається з подовжених многоядерных м'язових волокон - миофибрилл, у яких послідовно чергуються світлі (актино-вые) і темні (миозиновые) ділянки (звідси й виникає її видима исчерченность). Покреслена м'язова тканина здатна скорочуватися з більшою швидкістю , чим непокреслена. З особливого типу покресленої м'язової тканини утворений серцевий м'язхребетних тварин (докладно про різницю між кістяковими й серцевої м'язовими тканинами ви познайомилися в курсі «Біологія людини»). У членистоногих усе без винятку м'яза складаються з покресленої м'язової тканини.

Нервова тканина(мал. 35) здатна сприймати подразнення, переходити в стан збудження, виробляти імпульс і передавати його. Імпульси, що виникають у нервовій тканині, мають електричну природу. До складу нервової тканини входять нервові клітини (нейрони, або нейроциты) і різні додаткові клітини, сукупність яких називається нейроглией (від греч. нейрон - жив і глия - клей).

Нейрон - основна структурна й функціональна одиниця нервової тканини. Саме він сприймає подразнення, утворить і проводить нервові імпульси. Нейрон складається з тіла й відростків - аксонів і дендритів. Як правило, нейрони мають один аксон і один або кілька дендритів. Аксон (від греч. аксон -вісь) - подовжений (іноді до 2-3 м) і розгалужений на кінці відросток, по якому імпульс іде від тіла нейрона. Дендрит (від греч. дендрон - дерево) - короткий (іноді подовжений) дуже розгалужений відросток, по якому імпульс іде до тіла нейрона. По кількості відростків розрізняють уніполярні (один відросток), біполярні (один аксон і один дендрит) і мультипо-лярные (три й більше відростки) нейрони.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)